Câu đối: Thủ tuyến bách niên .....手線百年縫未了
春暉千載報難成

Thủ tuyến bách niên phùng vị liễu
Xuân huy thiên tải báo nan thành
                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                                  Quy Nhơn 04/6/2019


Previous Post Next Post