Dịch thuật: Lữ Bố (hết kì 3) (Hổ chi uy)

LỮ BỐ
(hết kì 3)

          Mấy người lại thương nghị một lần nữa, ngày thứ ba Lí Nhu 李儒dẫn mười mấy người đến Quận Ổ 郡坞 bái kiến Đổng Trác. Lí Nhu nhẹ tiếng nói rằng:
          - Thiên tử bệnh vừa mới khỏi, triệu tập văn võ bách quan tại điện để  nhường ngôi vị cho Thái sư. Con sau khi nghe tin, vội chạy đến đây chúc mừng Thái sư.
          Đổng Trác bảo rằng:
          - Bọn Vương Doãn có bằng lòng không?
          Lí Nhu đáp:
          - Vương Tư đồ phụ trách việc dựng đài thiện nhượng, Sĩ Tôn Thuỵ 士孙瑞  phụ trách việc viết chiếu thư thiện vị, đợi Thái sư hồi kinh.
          Đổng Trác đến hậu đường nói với Điêu Thiền:
          - Nàng sắp làm hoàng hậu rồi.
          Điêu Thiền lập tức quỳ xuống khấu đầu, đáp:
          - Tạ long ân của bệ hạ.
          Đổng Trác hai tay nâng Điêu Thiền dậy, quấn quýt bên cạnh. Đêm đó vội về kinh thành.
          Ngày 22 tháng 4 năm Sơ Bình 初平 thứ 3 đời Hán Hiến Đế 汉献帝 (năm 192), Đổng Trác đến cổng thành Lạc Dương, một số đại thần mặc triều phục đứng bên đường bái yết. Lí Nhu tay cầm bảo kiếm, đi trước xe. Khi đến bắc Dịch cung môn, vệ binh của Đổng Trác bị ngăn lại ngoài cửa, hai mươi mấy tên xa phu  và Lí Nhu tiến vào cung môn.
          Đổng Trác thấy Vương Doãn đứng ở đầu bậc thềm, quan viên đứng hai bên tay đều cầm bảo kiếm. Đổng Trác hỏi Lí Nhu:
          - Thiên tử đâu, tả hữu cầm kiếm có ý nghĩa gì?
          Lí Nhu không đáp lại, chỉ theo xe tiếp tục tiến lên phía trước.
          Vương Doãn hét lên:
          - Mau giết tên phản tặc.
          Võ sĩ và quan viên lũ lượt xông lên. Đổng Trác bị thương từ trên xe té  xuống, dùng tay đè vết thương, kêu lớn:
          - Lữ Bố mau đến cứu ta!
          Lữ Bố xông đến tay giơ kích chém chết Đổng Trác. Lí Nhu tiến lên, chặt lấy đầu Đổng Trác. Lữ Bố từ trong ngực lấy ra mật chiếu của thiên tử, tuyên độc trước mọi người, mọi người đều hô to “vạn tuế”.
          Sau khi Vương Doãn nắm quyền, Lữ Bố nương vào Vương Doãn, được nhậm làm Phấn võ tướng quân 奋武将军, phong Ôn Hầu 温侯.
          Lữ Bố sau khi đón Điêu Thiền về, đến thẳng Quận Ổ, giết chết người nhà của Đổng Trác, đem hơn 3 vạn cân vàng, hơn 9 vạn bạc trắng, hơn 800 vạn thạch lương thực và hàng đống lụa là gấm vóc, thuý ngọc trân châu đưa về Trường An, một nửa giao cho quốc khố, một nửa khao tướng sĩ.
          Bộ tướng của Đổng Trác là Quách Tỉ 郭汜, Lí Giác 李傕, Trương Tế 张济, Phàn Trù 樊稠 sau khi đào thoát khỏi Trường An, mãi ẩn nấp ở Lương Châu 凉州. Họ thu tập tản binh, du dũng và bộ chúng thời trước hơn mười mấy vạn người, giương cờ phục thù cho Đổng Trác, tiến đến Trường An.
          Lữ Bố đem binh nghinh chiến, do bởi ít không địch lại đông, bị đánh tan vỡ, chạy về trong thành Trường An. Lí Mông 李蒙, Vương Phương 王方 là thuộc hạ của Đổng Trác, nhân cơ hội đó phản lại Lữ Bố, dâng thành đầu hàng. Lữ Bố tả xung hữu đột, bên cạnh chỉ còn sót lại mấy trăm kị binh, chạy đến nhà Vương Doãn, nói với Vương Doãn rằng:
          - Xin nhạc phụ đại nhân mau lên ngựa theo ta xuất quan lánh nạn.
          Vương Doãn nói rằng:
          - Chúa thượng tuổi còn nhỏ, cần lão hộ trì, lão há có thể bỏ mà đi. Lại nữa, chúng ta đều bỏ chạy, Điêu Thiền  phó thác cho ai?
          Lữ Bố nói rằng:
          - Xin nhạc phụ đại nhân bảo trọng, cũng gởi Điêu Thiền nhờ chăm sóc.
          Bọn Quách Tỉ sau khi tiến vào Trường An, thả cho binh lính giết chóc cướp đoạt không gì là không làm. Hai người giết chết Vương Doãn, cũng giết chết người nhà Vương Doãn, riêng Điêu Thiền đẹp không ai sánh bằng, nên cả hai không giết. Thừa lúc chúng không đề phòng, Điêu Thiền lấy kéo giấu trong ngực tự đâm vào tim, đôi mắt Điêu Thiền khép lại vĩnh viễn... (hết kì 3)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 18/4/2020

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post