Dịch thuật: Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu (506) ("Truyện Kiều")


ĐẠO TÒNG PHU LẤY CHỮ TRINH LÀM ĐẦU (506)
          Theo lễ giáo phong kiến thời cổ, phụ nữ phải giữ “tam tùng” (tam tòng).
          Trong Lễ nghi – Tang phục 礼仪 - 丧服 có ghi:
          Phụ nhân hữu tam tùng chi nghĩa, vô chuyên dụng chi đạo, cố vị giá tùng phụ, kí giá tùng phu, phu tử tùng tử.
          妇人有三从之义, 无专用之道, 故未嫁从父, 既嫁从夫, 夫死从子.
          (Phụ nữ có ba điều phải theo, không thể tự chuyên, cho nên lúc chưa xuất giá thì nghe theo cha, khi đã xuất giá thì nghe theo chồng, nếu chồng qua đời thì nghe theo con)
          Và trong Lễ kí – Giao đặc sinh 禮記 - 郊特牲 cũng có ghi:
          Phụ nhân, tùng nhân giả dã: ấu tùng phụ huynh, giá tùng phu, phu tử tùng tử.
          婦人, 從人者也: 幼從父兄, 嫁從夫, 夫死從子.
          (Phụ nữ, là người nghe theo lời của nam nhân: lúc nhỏ nghe theo cha và anh, khi xuất giá nghe theo chồng, nếu chồng qua đời thì nghe theo con)
            (Vương Văn Cẩm 王文錦: “Lễ kí dịch giải” 禮記譯解, Trung Hoa thư cục, 2007)

Đã cho vào bực bố kinh
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu
(“Truyện Kiều” 505 – 506)
Tòng phu: Theo đạo đức xưa, người con gái đi lấy chồng thì phải theo chồng: xuất giá tòng phu.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 15/4/2020
Previous Post Next Post