Dịch thuật: Về tác giả bài "Mẫn nông thi" (tiếp theo)

VỀ TÁC GIẢ BÀI “MẪN NÔNG THI”
(tiếp theo)

          Theo ghi chép trong Đường thi kỉ sự 唐诗纪事, Nhiếp Di Trung vươn lên từ dân dã, nếm đủ gian khổ, tuy nghèo nhưng trong sạch. Do bởi xuất thân bần hàn, sau khi thi đậu chỉ làm qua chức tiểu lại Huyện uý, vì thế ông thể nghiệm và quan sát được nỗi thống khổ của dân, đặc biệt đối với sự gian khổ nhưng trong sạch của đời sống nông dân, ông hiểu rất rõ, nhận thức của ông cũng rất xác đáng tự nhiên. Hiện tượng bóc lột nông thôn trong xã hội phong kiến, ông vạch trần cũng tương đối bén nhọn sâu sắc. Tác phẩm của Nhiếp Di Trung 1 quyển được chép trong Toàn Đường thi 全唐诗, loại như Điền gia 田家  phản ánh hiện thực cuộc sống nông dân và thi ca về cảnh tượng nông dân đã chiếm 1/4 trong toàn bộ. Nhìn từ điểm này, bài thơ trên rất có khả năng là tác phẩm của Nhiếp Di Trung.
          Trong Bắc mộng toả ngôn 北梦琐言 quyển 2 chép rằng:
          ..... Nhiếp Di Trung, ..... tinh vu cổ thể, hữu “Công tử gia” thi vân:
Chủng hoa vu tây viên
Hoa phát thanh lâu đạo
Hoa hạ nhất hoà sinh
Khứ chi vi ác thảo.
Hựu vân:
Sừ hoà nhật đương ngọ
Hãn trích hoà hạ thổ
Thuỳ tri bàn trung xan
Lạp lạp giai tân khổ
          ..... 聂夷中, ..... 精于古体, 公子家诗云:
种花于西园
花发青楼道
花下一禾生
去之为恶草
又云:
锄禾日当午
汗滴禾下土
谁知盘中餐
粒粒皆辛苦
          (..... Nhiếp Di Trung, ..... giỏi về cổ thể, có bài thơ “Công tử gia” viết rằng:
Nhà của công tử trồng hoa nơi vườn phía tây
Hoa nở đầy lối đi nơi gian nhà trong vườn
Một hạt lúa mọc lên từ dưới gốc hoa
Công tử cho là loài cỏ tạp nên đã nhổ đi
Và:
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi giọt giọt rơi xuống ruộng lúa
Ai biết rằng trên mâm cơm kia
Từng hạt từng hạt đều cay đắng)
          Tôn Quang Hiến 孙光宪, tác giả của tập sách này là người khoảng từ thời Ngũ Đại đến thời Tống, khi ông viết sách này, cách thời đại của Nhiếp Di Trung chẳng qua thời gian có mấy chục năm, nên có thể là đáng tin.
          Như vậy, tác giả chân chính của bài “Sừ hoà nhật đương ngọ” không phải là Lí Thân, mà là Nhiếp Di Trung. Nhưng cũng có người đề xuất, chỉ dựa vào Bắc mộng toả ngôn mà quả quyết, vẫn không thể khiến mọi người tin phục hoàn toàn. Xem ra, để giải bí ẩn tác giả bài “Sừ hoà nhật đương ngọ” cần phải có nhiều học giả tiếp tục khảo chứng. (hết)

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 11/3/2020

Nguyên tác Trung văn
“MẪN NÔNG THI” TÁC GIẢ CHI MÊ
 “悯农诗作者之谜
Tác giả: Vu Hồng 于红
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CHI MÊ
中国历史之谜
Chủ biên: Lí Quảng Sinh 李广生
Thiên Tân: Bách hoa văn nghệ xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post