Dịch thuật: Trúc báo bình an (Cát tường)


竹報平安
    瓶中插著竹子, 竹尖掛著鞭炮, 表示竹報 () () ”. 旁有許多鞭炮, 以圖示意歲歲吉祥”, “永保平安的意思.

TRÚC BÁO BÌNH AN
          Bình trung sáp trước trúc tử, trúc tiêm quải trước tiên pháo, biểu thị “trúc báo (pháo) bình (bình) an. Bàng hữu hứa đa tiên pháo, dĩ đồ thị ý “tuế tế cát tường”, “vĩnh bảo bình an” đích ý tứ.

TRÚC BÁO BÌNH AN
          Trong bình cắm một cành trúc, nơi đầu cành trúc treo một phong pháo, biểu thị ý nghĩa “trúc báo (phong pháo) bình (bình hoa) an”. Bên cạnh có nhiều viên pháo, lấy đó biểu thị ý nghĩa “tuế tuế cát tường”, “vĩnh bảo bình an”.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 08/02/2020
                                                               (Rằm tháng Giêng năm Canh Tí)

Nguồn
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90


Previous Post Next Post