Dịch thuật: Cửu lộ tài thần


CỬU LỘ TÀI THẦN

          Tài thần gia 财神爷 là thần chủ quản về tài nguyên thế gian trong Đạo giáo Trung Quốc. Tài thần chủ yếu phân làm 2 loại lớn:
          - Đạo giáo tứ phong.
          - Tín ngưỡng dân gian Trung Quốc.
          Ở Đạo giáo tứ phong là Thiên quan thượng thần 天官上神, ở tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là Thiên quan thiên tiên 天官天仙.
          Ngũ đại tài thần 五大财神mà Trung Quốc chủ yếu thờ phụng là: Vương Hợi王亥 (trung), Tỉ Can比干 (đông), Sài Vinh柴荣 (nam), Quan Công关公 (tây), Triệu Công Minh赵公明 (bắc).
          Ngoài ra còn có tứ phương Tài thần khác: Đoan Mộc Tứ端木赐 (tây nam), Lí Quỷ Tổ李诡祖 (đông bắc), Phạm Lãi范蠡 (đông nam), Lưu Hải Thiềm刘海蟾 (tây bắc).
          Các vị Tài thần trên được Đạo giáo phân làm đội hình “Cửu lộ tài thần” 九路财神  trong tứ diện bát phương.
          Tài thần gia có được tình cảm chất phác của nhân dân lao động Trung Quốc, kí thác tâm nguyện tốt đẹp an cư lạc nghiệp, đại cát đại lợi. Nguyên ý chỉ các vị thần tiên mà Đạo giáo phụng thờ.

Cửu lộ Tài thần
- Vương Hợi 王亥, Trung bân tài thần 中斌财神, biệt xưng Hoa Thương Thuỷ Tổ 华商始祖.
- Tỉ Can 比干, Đông lộ tài thần 东路财神, biệt xưng Tử Can 子干, n Khúc Tinh 文曲星.
- Sài Vinh 柴荣, Nam lộ tài thần 南路财神, biệt xưng Sài Vương Gia 柴王爷, Thiên Tài Tinh Quân 天财星君.
- Quan Công 关公, Tây lộ tài thần 西路财神, biệt xưng Quan Vũ 关羽, Vũ Thánh 武圣.
- Triệu Công Minh 赵公明, Bắc lộ tài thần北路财神, biệt xưng Triệu Huyền Đàn 赵玄坛, Triệu Công Nguyên Soái 赵公元帅.
- Phạm Lãi 范蠡, Đông nam tài thần 东南财神, biệt xưng Đào Chu Công 陶朱公.
- Lí Quỷ Tổ 李诡祖, Đông bắc tài thần东北财神, biệt xưng Tài Bạch Tinh Quân 财帛星君, Tăng Phúc Tướng Công 增福相公.
- Đoan Mộc Tứ 端木赐, Tây nam tài thần 西南财神, biệt xưng Tử Cống 子贡.
- Lưu Hải Thiềm 刘海蟾, Tây bắc tài thần西北财神, biệt xưng Lưu Hải 刘海
                                                                                    (trích)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 04/02/2020

Nguồn
Previous Post Next Post