Dịch thuật: Vạn tượng canh tân (Cát tường)


萬象更新
    圖中一只大象, 駝著一盆萬年青, 象徵萬年常青, 財源不斷, 時運好轉. 也是廣被民間所喜愛的吉祥物. 適用於工藝品等吉祥圖飾

VẠN TƯỢNG CANH TÂN
          Đồ trung nhất chích đại tượng, đà trước nhất bồn vạn niên thanh, tượng trưng vạn niên thường thanh, tài nguyên bất đoạn, thời vận hảo chuyển. Dã thị quảng bị dân gian sở hỉ ái đích cát tường vật. Thích dụng ư công nghệ phẩm đẳng cát tường đồ sức.

VẠN TƯỢNG CANH TÂN
          Bức tranh vẽ một con voi lớn, trên lưng thồ một chậu vạn niên thanh, tượng trưng cho năm năm luôn xanh tươi, nguồn tiền tài tuôn chảy vào nhà không dứt, thời vận chuyển biến tốt đẹp. Bức tranh cũng là vật cát tường được dân gian yêu thích. Thích hợp dùng để trang trí cát tường cho các ngành công nghệ phẩm.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 15/01/2020

Nguồn
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90


Previous Post Next Post