Dịch thuật: Tức Mặc chi chiến (kì 5) (Tư trị thông giám)TỨC MẶC CHI CHIẾN
(kì 5)

          田单知士卒之可用, 乃身操版, (1), 与士卒分功 (2); 妻妾编于行伍之间 (3); 尽散饮食飨士 (4). 令甲卒皆伏 (5), 使老, , 女子乘城 (6), 遣使约降于燕; 燕军皆呼万岁. 田单又收民金得千镒 (7), 令即墨富豪遗燕将, : “即降(8), 愿无虏掠吾族家!” 燕将大喜, 许之, 燕军益懈 (9).

Phiên âm
          Điền Đan tri sĩ tốt chi khả dụng, nãi thân thao bản, tráp (1), dữ sĩ tốt phân công (2); thê thiếp biên vu hàng ngũ chi gian (3); tận tán ẩm thực hưởng sĩ (4). Lệnh giáp tốt giai phục (5), sử lão, nhược, nữ tử thừa thành (6), khiển sứ ước hàng vu Yên; Yên quân giai hô vạn tuế. Điền Đan hựu thu dân kim đắc thiên dật (7), lệnh Tức Mặc hào phú di Yên tướng, viết: “Tức hàng (8), nguyện vô lỗ lược ngô tộc gia!” Yên tướng đại hỉ, hứa chi, Yên quân ích giải (9).

Chú thích
1- Thân thao bản, tráp身操版, : đích thân cầm công cụ xây tường thành và đào đất.
2- Phân công 分功: phân ra đảm nhiệm công việc.
3- Hàng ngũ 行伍: biên chế quân đội.
4- Hưởng sĩ 飨士: cho quân sĩ ăn.
5- Giáp tốt giai phục甲卒皆伏: chiến sĩ mặc giáp mai phục.
          Phục : mai phục.
6- Thừa thành 乘城: lên thành phòng vệ.
7- Dật : 20 lượng là 1 dật.
8- Tức hàng即降: sẽ đầu hàng.
9- Ích giải 益懈: dần lỏng lẻo.

Dịch nghĩa
          Điền Đan biết quân sĩ lúc này đều chuẩn bị tử chiến, thế là đích thân cầm công cụ xây tường thành và đào đất, cùng quân sĩ đảm nhiệm công việc; ông cho thê thiếp của mình biên nhập vào hàng ngũ quân đội; lại lấy đồ ăn thức uống phân phát cho quân sĩ. Sau đó, mệnh lệnh cho quân sĩ mặc giáp, toàn bộ mai phục, sai người già, người yếu và phụ nữ lên thành để phòng vệ, đồng thời phái sứ giả đi bàn việc đầu hàng với quân đội nước Yên; tướng sĩ nước Yên hô to vạn tuế. Điền Đan lại quyên góp vàng của bách tính trong thành được ngàn dật, sai phú hào trong thành Tức Mặc lén tặng cho tướng lĩnh nước Yên, nói rằng: “Quân Tề sẽ đầu hàng, chỉ mong quân đội quý quốc sau khi nhận sự đầu hàng không bắt gia tộc của chúng tôi!” Tướng lĩnh nước Yên vô cùng vui mừng, bèn đáp ứng lời thỉnh cầu của họ. Sự cảnh giới phòng bị của tướng sĩ quân Yên dần lỏng lẻo. 

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 11/7/2019

Nguồn
TƯ TRỊ THÔNG GIÁM
资治通鉴
Bắc Tống . Tư Mã Quang 司马光
Chủ biên: Nhậm Tư Vũ 任思武
Bắc Kinh . Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post