Dịch thuật: Ngọc lâu xuân (Tống Kì)玉楼春
东城渐觉风光好
皱縠波纹迎客棹
绿杨烟外晓寒轻
红杏枝头春意闹
浮生长恨欢娱少
肯爱千金轻一笑
为君持酒劝斜阳
且向花间留晚照
                      (宋祁)

NGỌC LÂU XUÂN (1)
Đông thành tiệm giác phong quang hảo
Trứu hộc ba văn nghinh khách trạo. 
Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh
Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo.
Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu.
Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu.
Vị quân trì tửu khuyến tà dương,
Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.
                                                 (Tống Kỳ) 

                                   NGỌC LÂU XUÂN (1)                                       
Thành đông cảnh sắc tươi muôn chốn,
Sóng gợn lụa mềm, thuyền khách đón.
Liễu xanh khói phủ, sớm mù sương,
Hồng hạnh đầu cành xuân ý rộn.
Đời mãi nhọc lo, vui ít biết,
Gặp dịp ngàn vàng lòng chẳng tiếc.
Vì anh nâng chén nhắn tà dương,
Bên hoa, nắng chiều xin lưu luyến. 

Chú của người dịch
Tống Kì 宋祁 (năm 998 – năm 1061): tự Tử Kinh 子京, người An Lục 安陆 An Châu 安州 (nay thuộc Hồ Bắc 湖北). Sau dời đến Ung Khâu 雍丘Khai Phong 开封 (nay thuộc huyện Kỉ Nam 河南). Đỗ Tiến sĩ năm Thiên Thánh 天圣 thứ 2 (năm 1024). Làm qua các chức quan Quốc tử giám trực giảng, Thái thường bác sĩ, Thượng thư Công bộ viên ngoại lang, Tri chế cáo, Sử quán tu soạn, Hàn lâm học sĩ thừa chỉ. Lúc mất có tên thuỵ là Cảnh Văn 景文. Thi từ của ông đa phần miêu tả cuộc sống nhàn tản, ngôn ngữ tươi đẹp, miêu tả sinh động, nhân câu “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” 红杏枝头春意闹 (Ngọc lâu xuân玉楼春), người đời gọi ông là “Hồng hạnh Thượng thư” 红杏尚书.
Tác phẩm của ông đã thất lạc, nay còn Tống Cảnh Văn tập 宋景文集 trong Tập bản 辑本 đời Thanh; về từ có Tống Cảnh Văn Công trường đoản cú 宋景文公长短句.
(Theo Đường Tống từ giám thưởng từ điển (唐宋词鉴赏辞典) nhóm tác giả biên soạn, tập 1: Đường, Ngũ đại, Bắc Tống. Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2006.)

1- Theo Tống từ tam bách thủ 宋词三百首 do Lưu Văn Lan 刘文兰 chú dịch, Sùng Văn thư cục xuất bản, 2003 và Đường Tống từ giám thưởng từ điển 唐宋词鉴赏辞典 nhóm tác giả biên soạn, (Tập 1: Đường, Ngũ đại, Bắc Tống) Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2006, tiêu đề của bài là Mộc lan hoa 木兰花, 2 chữ đầu câu thứ 2 là hộc trứu 縠皱  không phải trứu hộc 皱縠.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 25/6/2019

Nguồn
TRUNG QUỐC VĂN HỌC PHÁT TRIỂN SỬ
中国文学发展史
Tác giả: Lưu Đại Kiệt 刘大杰
Thiên Tân: Bách Hoa văn nghệ xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post