Dịch thuật: Tần Thuỷ Hoàng tuần hành lần thứ tư

TẦN THUỶ HOÀNG TUẦN HÀNH LẦN THỨ TƯ

          Tần Thuỷ Hoàng năm thứ 32 (năm 215 trước công nguyên), Thuỷ Hoàng bắt đầu tuần hành lần thứ 4. Mục đích tuần hành lần này là đến Kiệt Thạch 碣石 (nay là phía bắc Xương Lê 昌黎 Hà Bắc 河北) và vùng biên tái phương bắc.
          Tần Thuỷ Hoàng phía bắc vượt qua Hoàng hà, đi qua những nơi cũ là Hàn, Nguỵ, Triệu, Yên, Nơi đây quan tái hiểm trở, đê điều tắc nghẽn, thuỷ hoạn vô cùng, không những trở ngại giao thông và sản xuất cùng sinh hoạt xã hội, mà còn có thể bị thế lực phản Tần lợi dụng. Vì thế, Thuỷ Hoàng hạ lệnh “hoại thành quách, quyết thông đê phòng” 坏城郭, 决通堤防 (phá huỷ thành quách, khơi thông đê điều). Khi Thuỷ Hoàng đi về phía đông đến Kiệt Thạch, quan sát biển lớn, bèn tự hào khắc thạch ghi công của mình, xưng tụng rằng:
          Hoàng đế phấn uy, đức tịnh chư hầu, sơ nhất thái bình. Đoạ hoại thành quách, quyết thông xuyên phòng, di khứ hiểm trở. Địa thế kí định, lê thứ vô diêu, thiên hạ hàm phủ. Nam lạc kì trù, nữ tu kì nghiệp, sự các hữu tự. Huệ bị chư sản, cửu tịnh lai điền, mạc bất an sở.
          皇帝奋威, 德并诸侯, 初一泰平. 堕坏城郭, 决通川防, 夷去险阻. 地势既定, 黎庶无繇, 天下咸抚. 男乐其畴, 女修其业, 事各有序. 惠被诸产, 久并来田莫不安所.
          (Hoàng đế ra oai, đức đến cả chư hầu, đất nước vừa mới thống nhất thái bình. Phá huỷ thành quách, khơi thông đê điều, san bắng hiểm trở. Địa thế đã định, bách tính khỏi phải lao dịch, thiên hạ đều được vỗ về. Đàn ông vui với việc nông, đàn bà chăm lo việc nhà, mọi việc đều có trật tự. Ơn đức đến cả muôn vật, nông dân nước Tần trường kì canh tác cùng nông dân mới từ nơi khác đến khẩn hoang, không ai là không yên ổn.)
          Đó chính là “Kiệt thạch khắc thạch” 碣石刻石.
          Sau khi Thuỷ Hoàng đến Kiệt Thạch, sai Lư Sinh 卢生người đất Yên tìm hai vị tiên nhân là Tiện Môn 羡门 và Cao Thệ 高誓. Lại còn sai Hàn Chung 韩终, Hầu Công 侯公, Thạch Sinh 石生 đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Chẳng bao lâu, Thuỷ Hoàng tuần du phía bắc, đại để từ Kiệt Thạch hướng về phía tây, đi qua các quận Bắc Bình 北平, Ngư Dương 渔阳, Thượng Cốc 上谷, Đại , Nhạn Môn 雁门,Vân Trung 云中, mục đích chủ yếu là tăng cường phòng vệ biên giới phía bắc, chuẩn bị chiến lược tác chiến đánh Hung Nô. Sau khi Thuỷ Hoàng từ Thượng quận 上郡 (quận trị tại Phu Thi 肤施, nay là phía đông nam Du Lâm 榆林Thiểm Tây 陕粞) về Hàm Dương 咸阳, chẳng bao lâu Lư Sinh cũng về lại Hàm Dương, báo cáo quá trình tìm tiên nhân. Lư Sinh bịa ra “đồ thư” dâng lên Thuỷ Hoàng, trong đó nói rằng: “vong Tần giả Hồ dã” 亡秦者胡也 (kẻ tiêu diệt triều Tần chính là người Hồ), điều này càng là choThuỷ Hoàng mê tín thần tiên kiên định quyết tâm bắc phạt Hung Nô. Lập tức Thuỷ Hoàng hạ lệnh cho Mông Điềm 蒙恬phát binh 30 vạn, đoạt lại đất Hà Nam 河南 mà Hung Nô chiếm cứ.

Chú của người dịch
1- Cửu tịnh lai điền 久并来田: “cửu” và “lai điền” 来田là 2 loại nông dân phân biệt theo thời gian. “Cửu” là “vi cửu điền giả” 久为田者, tức nông dân trường kì canh tác trên đất Tần. “Lai điền” 来田 chỉ nông dân từ các nơi khác đến khẩn hoang.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 17/5/2019

Nguyên tác Trung văn
ĐỆ TỨ THỨ TUẦN HÀNH
第四次巡行
Trong quyển
THỐNG NHẤT VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH ĐẢN SINH – TẦN
统一王朝的诞生 -
Chủ biên: “Đồ thuyết Trung Quốc lịch sử”
Trường Xuân - Cát Lâm xuất bản tập đoàn hữu hạn trách nhiệm công ti, 2006
Previous Post Next Post