Dịch thuật: Nội phủ triều MinhNỘI PHỦ TRIỀU MINH

          Theo ghi chép trong Hoàng Minh Tổ Huấn 皇明祖訓 (1), triều Minh thiết lập Nội phủ nha môn 內府衙門, chức trách nắm giữ phẩm cấp, định ra pháp luật cho đời sau, đều tận thiện tận mĩ. Duy chỉ trong khoảng thời gian đó Tổ huấn chưa ghi chép hoặc ghi chép chưa tường tận, dần về sau mới hoàn thiện.
          Nội vụ phủ có 12 giám, gồm:
          Tư lễ giám 司禮監
          Ngự dụng giám 御用監
          Nội quan giám 內官監
          Ngự mã giám 御馬監
          Tư thiết giám 司設監
          Thượng bảo giám 尚寶監
          Thần cung giám 神宮監
          Thượng thiện giám 尚膳監
          Thượng y giám 尚衣監
          Ấn thụ giám 印綬監
          Trực điện giám 直殿監
          Đô tri giám 都知監

          4 ti
          Tích tân ti 惜薪司
          Bảo sao ti 寶鈔司
          Chung cổ ti 鐘鼓司
          Hỗn đường ti 混堂司

          8 cục
          Binh trượng cục 兵仗局
          Cân mạo cục 巾帽局
          Châm công cục 針工局
          Nội chức nhiễm cục 內職染局
          Tửu thố miến cục 酒醋麫局
          Tư uyển cục 司苑局
          Hoán y cục 浣衣局
          Ngân tác cục 銀作局

          Gọi chung là “nhị thập tứ nha môn”.
          Ngoài ra, có Nội phủ cung dụng khố 內府供用庫, Tư thược khố 司鑰庫, Nội thừa vận khố 內承運庫.  (trích)

Chú của người dịch
1- Hoàng Minh Tổ Huấn 皇明祖訓 : là bộ điển tịch triều Minh do Chu Nguyên Chương 朱元璋 chủ trì biên soạn. Nội dung là những huấn giới đối với con cháu đời sau nhằm củng cố hoàng quyền. Ban đầu sách có tên là Tổ huấn lục 祖训录, khởi thuỷ biên soạn vào năm Hồng Vũ 洪武 thứ 2 (năm 1369), năm thứ 6 hoàn thành, Chu Nguyên Chương viết lời tự, sai bộ Lễ san khắc in thành sách. Năm thứ 9 trùng đính. Năm thứ 28 (năm 1395) trùng định, đổi tên là Hoàng Minh Tổ Huấn皇明祖訓, đồng thời đem chương đầu tiên Châm giới箴戒 đổi gọi là Tổ Huấn thủ chương祖训首章.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 16/5/2019

Nguồn
          MINH CUNG SỬ
明宮史
Tác giả: Minh . Lưu Nhược Ngu 劉若愚
Bắc Kinh cổ tịch xuất bản xã, 1980
Previous Post Next Post