Dịch thuật: Quách Tử Nghi - võ tướng mẫu mực

QUÁCH TỬ NGHI – VÕ TƯỚNG MẪU MỰC

          Quách Tử Nghi 郭子仪thân thể cao lớn, tướng mạo tuấn tú. Lúc trẻ thi đậu võ khoa trở thành Đại tướng. Trong một thời gian dài, Quách Tử Nghi trấn thủ biên giới phía bắc, sống một cuộc sống binh nhung. Năm 755, Quách Tử Nghi 59 tuổi với thân phận Tiết độ sứ bắc phương dẫn binh dẹp phản loạn An Lộc Sơn 安禄山, lập được nhiều chiến công.
          Trước loạn An Sử, quân đội triều Đường luôn ở vào thế bị động, người mà đã khiến cho quân đội triều Đường thay đổi được cục diện này chính là Quách Tử Nghi. Khi tác chiến, Quách Tử Nghi luôn phân tích ưu thế của hai bên địch ta, định ra những kế hoạch tác chiến khác nhau. Có một lần, Sử Tư Minh 史思明 (bộ hạ của An Lộc Sơn, sau khi An Lộc Sơn mất, Sử Tư Minh lại làm phản) lãnh 5 vạn tinh binh vây khốn đội quân của Quách Tử Nghi và Lí Quang Bật 李光弼. Quách Tử Nghi đào hào sâu, đắp luỹ cao, thế trận nghiêm ngặt chờ đợi, ban ngày diệu võ dương oai uy nhiếp quân địch, ban đêm lén tập kích doanh trại quân địch, khiến tướng sĩ quân địch không được nghỉ ngơi. Qua mấy ngày như thế, phản quân mệt mỏi không kham nỗi, Quách Tử Nghi liền đem quân đại chiến với Sử Tư Minh, giết 4 vạn quân địch, dường như diệt toàn bộ quân của Sử Tư Minh.
          Tiếp đó, Quách Tử Nghi tiếp nhận nhiệm vụ gian nan là thu phục hai kinh Trường An 长安 và Lạc Dương 洛阳. Do bởi Quách Tử Nghi trị quân khoan hậu, sĩ khí cao ngang, khi kịch chiến cùng phản quân, các tướng sĩ đều đồng lòng hiệp sức, dũng mãnh thiện chiến, cuối cùng hơn 6 tháng đã đoạt về được hai kinh. Đường Túc Tông 唐肃宗 thân thiết uý lạo Quách Tử Nghi, nói rằng:
          - Giang sơn của trẫm, do khanh tái tạo.
          Sau khi bình định loạn An Sử, bộ hạ của Quách Tử Nghi là Bộc Cố Hoài Ân 仆固怀恩bất mãn đối với sự hủ bại, hắc ám của triều đình, đã phát động phản loạn.Triều đình phái Quách Tử Nghi từng nhiều lần bị sàm ngôn vu hãm đi bình định phản loạn. Quách Tử Nghi mặc giáp trụ xông ra trận. Tướng sĩ của Bộc Cố Hoài Ân sôi nổi luận bàn:
          - Chúng ta theo Hoài Ân phản lại triều đình, còn mặt mũi nào gặp Phần Dương Vương 汾阳王 (tức Quách Tử Nghi).
          Trong các tướng sĩ phát sinh sự chia rẽ, đại bộ phận quy thuận Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi bình định cuộc phản loạn đại quy mô một cách dễ dàng thuận lợi. Bộc Cố Hoài Ân tháo chạy đến Hồi Hột 回纥, xúi giục Hồi Hột, Thổ Phồn 吐蕃 tiếp tục đối kháng với triều đình.
          Về sau, Bộc Cố Hoài Ân bệnh và qua đời, Hồi Hột và Thổ Phồn phát sinh mâu thuẫn, Quách Tử Nghi lợi dụng cơ hội đó, dẫn mấy tên khinh kị binh đi gặp thủ lĩnh Hồi Hột. Thủ lĩnh Hồi Hột thất kinh, ngầm kính sợ con người Quách Tử Nghi, đồng ý cùng với triều Đường liên hợp đối phó Thổ Phồn. Một lần nữa, Quách Tử Nghi giải trừ được sự uy hiếp của Thổ Phồn đối với kinh sư.
          Quách Tử Nghi tại triều bị vu hãm, lúc lên lúc xuống mấy lần. Lúc hết chiến sự, Quách Tử Nghi bị miễn trừ binh quyền, lúc biên giới cấp báo hoặc có kẻ mưu phản, Quách Tử Nghi lập tức được nhậm dụng, giao cho trọng trách. Để biểu lộ tấm thân trong sạch, Quách Tử Nghi đã cho làm bờ rào của sân nhà thật thấp, cửa luôn mở rộng, người trên đường có thể biết được nhất cử nhất động của ông trong nhà. Sau hơn 70 tuổi, Quách Tử Nghi hãy còn dẫn quân xuất chinh, nhiều lần lấy ít thắng nhiều, dùng trí giành thắng lợi.
          Một năm nọ, phần mộ của phụ thân Quách Tử Nghi bị trộm. Đó là một sự kiện vô cùng quan trọng lúc bấy giờ, mọi người nghi ngờ Ngư Triều Ân 鱼朝恩có liên can, do bởi Ngư Triều Ân luôn có lòng đố kị với Quách Tử Nghi, thường sàm vu Quách Tử Nghi. Bọn họ sợ Quách Tử Nghi sẽ lấy đó làm cớ, giống như nhiều Tiết độ sứ đương thời, họ định khởi binh làm phản. Để dẹp tan sự hoài nghi của mọi người, Quách Tử Nghi rơi nước mắt nói với Đường Đại Tông 代宗:
          - Thần trường kì dẫn binh, ước thúc sĩ binh không nghiêm, có lúc cũng phát sinh sự việc sĩ binh đào trộm mộ. Như nay mộ phụ thân của thần bị trộm, đó là trời cao báo phục thần.
          Quách Tử Nghi không truy cứu sự kiện trộm mộ, khiến không khí căng thẳng trong và ngoài triều đã  được hoà hoãn, và cũng khiến cho Đường Đại Tông thở phào nhẹ nhõm, khen Quách Tử Nghi biết nghĩ đến toàn đại cục, xứng đáng là tấm gương mẫu mực.
          Năm Quách Tử Nghi 85 tuổi đau bệnh và qua đời, được bồi táng tại Kiến lăng 建陵 (lăng Đường Túc Tông 唐肃宗), theo quan vị, phần mộ của Quách Tử Nghi cao 1 trượng 8 xích, để biểu chương công lao của ông, lúc táng, mộ của ông được gia cao thêm 1 trượng.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 29/5/2019

TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post