Dịch thuật: Vô sở bất dung (thành ngữ)

VÔ SỞ BẤT DUNG
无所不容
KHÔNG AI LÀ KHÔNG DUNG THỨ

Giải thích: hết thảy đều có thể dung nạp.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Nguỵ thư – Tào Thực truyện 三国志 - 魏书 - 曹植传.

          Tào Thực 曹植rất tài hoa, anh là Tào Phi 曹丕 ganh ghét.
          Sau khi Nguỵ Văn Đế Tào Phi lên ngôi, nhân vì Đinh Nghi 丁仪, Đinh Dực 丁廙phản đối lập ông làm thái tử, ông bèn bắt hết đàn ông con trai của hai nhà giết sạch. Tào Phi bản tính đa nghi, sợ anh em tạo phản, nên cho họ rời khỏi kinh thành đến phong quốc của mỗi người, đồng thời đặc biệt lập viên quan giám thị các chư hầu vương, khảo sát nhất cử nhất động của họ, tuỳ thời mà cảnh cáo hoặc báo lên hoàng đế.
          Một năm sau, Tào Phi sai Giám quốc yết giả là Quán Quân 灌钧 trị tội Tào Thực, thế là Quán Quân dâng tấu nói rằng:
          Tào Thực sau khi say rượu nói năng không khiêm tốn, muốn bức hiếp sứ thần của hoàng đế. Xin được theo pháp luật đem ông ta ra trị tội.
          Tào Phi vốn muốn nhân cơ hội này xử Tào Thực tội chết, nhưng ngại thái hậu, nên đành giáng thấp tước vị, cho làm An Hương Hầu 安乡侯, lại còn giả vờ khoan dung nói rằng:
          - Tào Thực là em khác mẹ với ta, ta đối với thiên hạ không ai là không dung thứ, huống hồ là Tào Thực? Cốt nhục thủ túc, làm sao mà không nghĩ đến tình thân. Vì thế, không xử Tào Thực tội chết, mà chỉ thay đổi tước vị mà thôi.
          Sau hơn 10 năm, Tào Thực nhiều lần dâng thư thỉnh cầu ra sức vì đất nước, nhưng trước sau đều không được như nguyện. Tài hoa không có đất để thi triển, cuối cùng Tào Thực ưu uất thành bệnh, mất năm ông 41 tuổi.  

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                            Quy Nhơn 30/4/2019

Nguyên tác Trung văn
VÔ SỞ BẤT DUNG
无所不容
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post