Dịch thuật: Thục Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị và Hậu chủ Lưu Thiện

THỤC HÁN CHIÊU LIỆT ĐẾ LƯU BỊ VÀ HẬU CHỦ LƯU THIỆN

1- Thục Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị 蜀汉昭烈帝刘备
          Lưu Bị 刘备 tự Huyền Đức 玄德, người Trác huyện涿县Trác quận 涿郡 (nay là Trác huyện 涿县 Hà Bắc 河北).
          Lưu Bị là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng 中山靖王刘胜 nhà Hán.
          Gia cảnh Lưu Bị sa sút, từ nhỏ mồ côi, nghèo khổ không nơi nương tựa, chỉ nhờ mẫu thân bán giày, dệt chiếu sống qua ngày. Lưu Bị không thích đọc sách, chỉ thích chó, ngựa, âm nhạc, bình thường ít nói, vui giận không lộ ra sắc mặt.
          Lưu Bị giỏi giao tiếp, có thể kết giao rộng rãi hào kiệt, ông kết giao huynh đệ với Quan Vũ 关羽và Trương Phi 张飞võ nghệ cao cường.
          Trong cuộc trấn áp quân khởi nghĩa Hoàng Cân 黄巾, Lưu Bị nhân có công được giao chức An Hỉ Huyện uý 安喜县尉, Cao Đường huyện lệnh 高唐县令. Tiếp đó, Lưu Bị bị đánh bại, trước sau đầu bôn Công Tôn Toản 公孙瓒, Đào Khiêm 陶谦, Tào Tháo 曹操, Viên Thiệu 袁绍, Lưu Biểu 刘表.
          Năm Kiến An 建安thứ 12, Lưu Bị được Chư Cát Lượng 诸葛亮phò tá, liên Ngô kháng Tào, đánh bại Tào Tháo tại trận Xích Bích 赤壁, chiếm lĩnh Kinh Châu 荆州. Dẫn binh vào đất Thục , đoạt lấy Ích Châu 益州, Hán trung 汉中, tự lập làm Trung Sơn Vương 中山王.

2- Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện 蜀汉后主刘禅
          Lưu Thiện 刘禅 tự Công Tự 公嗣, tiểu tự A Đẩu 阿斗. Con của Lưu Bị 刘备, mẫu thân là Cam Hoàng hậu 甘皇后.
          Năm Kiến An 建安thứ 24, được lập làm Hán Trung Vương thái tử 汉中王太子. Tháng 5 năm Chương Vũ 章武nguyên niên, được lập làm Hoàng thái tử. Sau khi Lưu Bị qua đời, kế ngôi vị năm 16 tuổi, do Thừa tướng Chư Cát Lượng 诸葛亮 phụ chính.
          Lưu Thiện sinh ra trong cung cấm, lớn lên trong phú quý, bản tính nhu nhược, không quan tâm chính sự, là một hôn quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, mọi người gọi ông là “phù bất khởi đích A Đẩu” 扶不起的阿斗 (A Đẩu -  người mà nâng lên nhưng không dậy nổi).
          Lưu Thiện tin dùng hoạn quan Hoàng Hạo 黄皓, triều chính ngày càng hủ bại. Sau khi Chư Cát Lượng qua đời, di ngôn cho Tưởng Uyển 蒋琬, Phí Huy 费褘phụ chính. Tưởng, Phí qua đời, Khương Duy 姜维 phụ chính. Khương Duy liền năm cử binh bắc phạt, nguy nan ngày càng trầm trọng.
          Năm Cảnh Diệu 景耀thứ 5 (năm 262), Khương Duy dâng biểu, nói rằng có dấu hiệu Tư Mã Chiêu phạt Thục, mong sớm chuẩn bị. Hoạn quan chuyên quyền Hoàng Hạo không quan tâm, lại đi cầu thần hỏi quỷ. Lưu Thiện suốt ngày lại rượu chè, bất kể ngày đêm. Năm sau, quân Nguỵ tấn công, Lưu Thiện ra đầu hàng.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 29/4/2019

Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post