Dịch thuật: Quy di tế quân (thành ngữ)

QUY DI TẾ QUÂN
归遗细君
ĐEM VỀ TẶNG CHO VỢ

Giải thích: Quy : về nhà. Di : dành cho, tặng cho. Tế quân 细君: vợ. Biểu thị tình vợ chồng sâu đậm.
Xuất xứ: Hán . Ban Cố 班固: Hán thư – Đông Phương Sóc truyện 汉书 - 东方朔传

          Có một lần, Hán Vũ Đế 汉武帝 mổ thịt mấy con sinh (1), chuẩn bị tặng thịt cho tuỳ tùng ăn. Đông Phương Sóc 东方朔nghe được mệnh lệnh của Hán Vũ Đế, bèn chẳng ngó ngàng gì đến người khác, tự rút kiếm ra, cắt lấy một miếng thịt lớn đem về nhà. Có người đem việc đó nói lại với Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế trong lòng không vui, bèn gọi Đông Phương Sóc đến, hỏi ông ta vì sao không đợi gọi đến rồi hãy lấy.
          Đông Phương Sóc từ tốn đáp rằng:
          - Ngài đã là ban cho quần thần, mà thần đích thân nghe được, còn phải đợi gọi đến lĩnh mới lĩnh sao? Điều này không được xem là vô lễ. Thần thấy thịt, không đợi người khác đến cắt, tự mình rút kiếm ra cắt, đó mới là bản sắc của tráng sĩ!
          Vũ Đế và quần thần nghe qua đều cười lên.
          - Thần đem thịt về nhà, tặng cho vợ (quy di tế quân), việc đó biểu thị tình yêu của thần, đã không là vô lễ, lại còn là bản sắc và tình yêu của tráng sĩ. Điều đó không có gì là không đúng, phải không?
          Hán Vũ Đế nghe qua, không nói lời nào.

Chú của người dịch
1- Theo Hán Việt tự điển của Thiều Chửu:
"Con vật nuôi gọi là súc , dùng để cúng gọi là sinh 牲."

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                            Quy Nhơn 08/4/2019

Nguyên tác Trung văn
QUY DI TẾ QUÂN
归遗细君
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post