Dịch thuật: Thủ bất thích quyển (thành ngữ)

THỦ BẤT THÍCH QUYỂN
手不释卷
TAY KHÔNG RỜI SÁCH

Giải thích: quyển là sách thời cổ, không phải sách như hiện nay. Có thể cuộn lại cho nên gọi là “quyển”. Tay không rời sách, hình dung sự chuyên cần đọc sách.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Lữ Mông truyện 三国志 - 吴书 - 吕蒙传

          Thời Tam Quốc, đại tướng nước Ngô là Lữ Mông 吕蒙xuất thân từ binh ngũ, đọc sách rất ít. Tôn Quyền 孙权 thấy ông trẻ tuổi có triển vọng, lại đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, bèn khuyên ông đọc nhiều sách để tăng thêm kiến thức. Lữ Mông cảm thấy làm tướng sĩ lãnh binh ra trận chỉ cần đánh thắng trận là được, cần gì phải đọc sách? bèn thoái thác, nói rằng:
          - Sự tình trong quân ngũ rất bận, không có thời gian để đọc sách.
          Tôn Quyền nói rằng:
          - Anh lẽ nào bận hơn cả ta sao? Lúc ta còn niên thiếu, từng đọc qua một số kinh sách, về sau chủ trì đại kế quốc gia quân chính, trong lúc bận rộn vẫn tiếp tục đọc một số sách lịch sử và binh pháp, tự mình cảm thấy rất tiến bộ, rất có ích đối với công việc. Như anh còn trẻ, thông minh, sức nhớ tốt, nếu chăm chỉ đọc nhiều sách lịch sử và binh pháp, nhất định sẽ thu hoạch được thành tựu to lớn hơn nữa.
          Tôn Quyền còn nêu ra hai người ham học, bảo rằng:
          - Quang Vũ 光武 (tức Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú 刘秀) đương lúc cầm quân, tay không rời sách (thủ bất thích quyển手不释卷); Mạnh Đức 孟德 (tức Tào Tháo 曹操) cũng có thể nói già mà còn ham học. Anh sao lại không thể tự mình cầu tiến?
          Từ đó Lữ Mông chuyên cần đọc sách, nỗ lực tự học, về văn hoá có tiến bộ rất nhanh.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                            Quy Nhơn 28/02/2019

Nguyên tác Trung văn
THỦ BẤT THÍCH QUYỂN
手不释卷
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post