Dịch thuật: Quần sơn chi tổ Đông Nhạc Đại Đế

QUẦN SƠN CHI TỔ ĐÔNG NHẠC ĐẠI ĐẾ

          Theo Sưu thần kí 搜神记 
          Đông Nhạc Đại Đế 东岳大帝 chính là Thái sơn thần 泰山神. Thái sơn thần là vị thần đứng đầu trong thiên hạ ngũ nhạc thần, là quần sơn chi tổ, ngũ nhạc chi tông. Thái sơn thần là do tiên nữ Di Luân 弥轮 vợ của Thiếu Hải 少海 cháu đời thứ 9 của Bàn Cổ 盘古 sinh ra. Theo truyền thuyết, tiên nữ Di Luân ban đêm nằm mộng thấy nuốt 2 mặt trời, thế là liền thụ thai, sinh ra 2 người con, con trưởng tên Kim Thiền 金蝉, con thứ tên Kim Hồng 金虹. Kim Thiền tức Đông Hoa Đế Quân 东华帝君, Kim Hồng tức Đông Nhạc Đại Đế东岳大帝, còn gọi là Đông Nhạc Đế Quân 东岳帝君.
          Do bởi Kim Hồng có công diệt được yêu quỷ ở núi Trường Bạch 长白, đến thời Phục Hi 伏羲được phong làm Thái sơn Hầu 泰山侯, là Thái Hoa Chân Nhân 泰华真人 nắm giữ sổ sách thiên tiên. Thời Thần Nông 神农được ban làm Thiên Phù Bộ Quan 天符部官 (1), hiệu Phủ Quân 府君. Thời Hán Minh Đế 汉明帝được phong làm Thái sơn Nguyên soái 泰山元帅, cai quản lộc khoa và đẳng cấp chốn nhân gian cùng sổ sách của 18 từng địa ngục, 75 ti kì hạn sinh tử, trở thành thượng ti đứng đầu của Diêm La. Hình tượng của thần là thân mặc áo bào xanh, đầu đội mũ thất xứng màu xanh biếc, bên hông đeo ấn Thông dương thái bình 通阳太平, cưỡi thanh long, thống lĩnh 5900 chúng thần. Thái sơn là đông nhạc trong ngũ nhạc, đứng đầu ngũ nhạc, vô thượng thiên tôn chi đô, là nơi người với trời tương thông. Cho nên Thái sơn Nguyên soái thống lĩnh quần sơn chi thần, xưng là Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế có thuật triệu hồn phách của con người, trong Thái sơn có chứa sách ngọc đựng trong hộp vàng, đọc qua có thể dự tri được cát hung của vị lai và thọ mệnh của con người.
          Theo truyền thuyết, Đông Nhạc Đại Đế từng triệu một người tên là Hồ Vô Ban 胡毋班 đến Thái sơn, bải Hồ Vô Ban đem thư cho thần Hà Bá 河伯 ở Hoàng hà. Hồ Vô Ban đem thư đến bên Hoàng hà, gõ thuyền hô là Thanh y thị giả 青衣侍者(người hầu của thần mặc áo xanh), anh ta liền được dẫn đến cung Hà Bá, được tiếp đãi thịnh tình. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, khi Hồ Vô Bá về lại Thái sơn bẩm báo lại với Đông Nhạc Đại Đế đột nhiên trông thấy phụ thân đã mất của mình mang gông làm khổ dịch, phụ thân nài anh đi xin Đông Nhạc Đại Đế miễn trừ cho khổ dịch, được làm thổ thần. Hồ Vô Ban đi xin Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế bảo rằng:
- Sống chết khác đường, không thể gần được.
Hồ Vô Ban không hiểu, cứ một mực khổ cầu. Đông Nhạc Đại Đế đành đáp ứng. Không ngờ sau khi Hồ Vô Ban về lại nhà được hơn hơn năm, mấy người con của ông lần lượt qua đời. Hồ Vô Ban lại đi khẩn cầu Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế nghe qua liền nói với Hồ Vô Ban:
- Ta đã nói với anh là ‘sống chết khác đường, không thể gần được’, gọi phụ thân anh đến hỏi rõ việc này.
Phụ thân của Hồ Vô Ban theo lời triệu liền đến. Đông Nhạc Đại Đế hỏi ông ta:
          - Ông trước đây thỉnh cầu được trở về làng, muốn tạo phúc cho các môn hộ , nay con cháu của ông chết hết, là tại sao vậy?
          Phụ thân của Hồ Vô Ban đáp rằng:
          - Tôi xa làng đã lâu, lúc về lại vô cùng vui mừng, trong lòng quả thực nhớ đến mấy đứa cháu, bèn gọi từng đứa từng đứa đến bên cạnh.
          Đông Nhạc Đại Đế huấn trách ông ta một hồi. Hồ Vô Ban về lại nhà, những người bên cạnh ông ta không còn bị tai hoạ nữa.

Chú của người dịch
1-Theo http://sanching.org.tw/joinus_6/eq-detail.php?idNo=68, ở đây là “Thiên Phù Đô Quan” 天符都官, không phải "Thiên Phù Bộ Quan" 天符部官.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 25/02/2019

Nguyên tác Trung văn
          QUẦN SƠN CHI TỔ ĐÔNG NHẠC ĐẠI ĐẾ
群山之祖东岳大帝
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post