Dịch thuật: Hồng Môn yến

HỒNG MÔN YẾN

          Sở Hoài Vương 楚怀王là quốc quân nước Sở thời Xuân Thu, con của Sở Uy Vương 楚威王. Ông từng liên hợp 6 nước ở Sơn Đông 山东, tự mình làm Tung ước trưởng của 6 nước. Sau nhân nước Việt xuất hiện nội loạn, đã tiêu diệt nước Việt. Sở Hoài Vương luôn phản đối cải cách, lại tin nhầm sàm ngôn, cuối cùng bị chết bởi nước Tần.

          Hạng Vũ 项羽dẫn đội ngũ của mình rầm rầm rộ rộ tiến về Hàm Dương 咸阳, trong lòng luôn nhớ đến lời của Sở Hoài Vương: “Ai tấn công Hàm Dương trước, người đó sẽ xưng Vương”. Nhưng đội ngũ của Hạng Vũ bị chặn phía bên ngoài Hàm Cốc quan 函谷关, hỏi ra mới biết, Lưu Bang 刘邦đã tiến vào Hàm Dương rồi. Hạng Vũ tức giận, phát động quân đội tấn công Hàm Cốc quan, đồng thời bắt đầu kế hoạch trừng phạt Lưu Bang.
          Quan Tả doãn Hạng Bá 项伯của nước Sở cũng chính là thúc phụ của Hạng Vũ, trước giờ là bạn tốt với Trương Lương 张良, lúc bấy giờ Trương Lương theo Lưu Bang. Hạng Bá liền trong đêm cưỡi ngựa chạy đến trong quân của Lưu Bang, ngầm hội kiến với Trương Lương, nói rõ sự tình với Trương Lương, Trương Lương đi nói lại với Lưu Bang.
          Ngày hôm sau, Lưu Bang dẫn hơn 100 nhân mã đi gặp Hạng Vũ, đến Hồng Môn 鸿门 tạ tội, nói rằng:
          - Tôi và tướng quân hợp sức công phá nước Tần, tướng quân tác chiến tại phía bắc Hoàng hà, tôi tác chiến tại phía nam Hoàng hà, nhưng bản thân không ngờ lại có thể vào quan trung công phá nước Tần, có thể lại gặp tướng quân ở đây. Hiện có kẻ tiểu nhân nói gièm, khiến giữa tướng quân và tôi có sự ngăn cách ...
          Hạng Vũ bảo rằng:
          - Đây là do Tả tư mã Tào Vô Thương 曹无伤 của ông nói, nếu không như thế thì làm sao ta biết?
Lưu Bang lần này tự đến cửa, Hạng Vũ vốn có thể nhân cơ hội tốt giết Lưu Bang. Nhưng Hạng Vũ không những không ra tay, mà còn bảo Lưu Bang ngồi uống rượu. Hạng Vũ là người thực thà, còn Lưu Bang thì không như thế. Những việc đó, trong lòng Phạm Tăng 范增 biết rất rõ, nhiều lần đưa mắt ra hiệu cho Hạng Vũ, nâng miếng ngọc phu đeo bên người mấy lần ra ý cho Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ im lặng không hề phản ứng.
Phạm Tăng đứng lên, ra ngoài tìm Hạng Trang 项庄, nói với Hạng Trang rằng:
          - Lòng dạ của quân vương mềm yếu quá, không nỡ hạ thủ. Ngươi vào tiến lên mời rượu, mời rượu xong, xin múa kiếm giúp vui, thừa cơ đâm gục Lưu Bang nơi chỗ ngồi, giết chết y đi. Nếu không, các ngươi sẽ bị Lưu Bang bắt đi.
          Hạng Trang mời rượu xong, nói rằng:
          - Quân vương và Bái Công uống rượu, trong quân doanh không có gì để vui, xin để cho tôi được múa kiếm giúp vui.
          Hạng Trang bèn rút kiếm ra múa.
          Nhưng Hạng Bá nhìn thấy mục đích múa kiếm của Hạng Trang, nên liền cùng với Hạng Trang múa kiếm, cố ý đỡ cho Lưu Bang. Hạng Trang trước sau không có cơ hội giết Lưu Bang. 
          Trương Lương thấy tình hình khẩn cấp, vội chạy ra bên ngoài nói với người cùng đi là Phàn Khoái 樊哙:
          - Tình hình bên trong không ổn rồi. Hạng Trang nhìn như là đang múa kiếm, nhưng ý là nhắm chúa công.
          Phàn Khoái nghe qua vội chạy vào trong quân doanh, quân sĩ canh giữ ngăn lại nhưng ngăn không được.
          Nhìn thấy có người xông vào, Hạng Vũ cảm thấy không vui, sau biết đó là xa phu của Lưu Bang tiến vào đòi thưởng, bèn ban cho Phàn Khoái một đấu rượu, và một đùi trước của heo còn sống. Phàn Khoái cứ như thế mà ăn, còn kể lể một hồi. Hạng Vũ không nói nhiều, bảo Phàn Khoái ngồi xuống.
          Sau đó Lưu Bang mượn cớ đi nhà xí để đào thoát, để Trương Lương ở lại cáo từ Hạng Vũ. Trương Lương đem một cặp ngọc bích và một cái đấu bằng ngọc lần lượt dâng lên Hạng Vũ và Phạm Tăng. Hạng Vũ không thấy Lưu Bang liền hỏi Trương Lương Lưu Bang đi đâu. Trương Lương đáp rằng:
          - Bái Công sợ thủ hạ của ngài làm khó nên đã đi rồi. Để tôi ở lại, dâng mấy món vật bằng ngọc này cáo biệt cùng tướng quân.
          Hạng Vũ không nói lời nào, nhưng Phạm Tăng thì rất giận. Đương lúc Trương Lương dâng đấu ngọc cho mình, Phạm Tăng bèn rút kiếm chém bể đấu ngọc, đồng thời giận dữ nói rằng:
          - Tên tiểu tử đó không đáng để cùng mưu nghiệp lớn, sau này Lưu Bang mà đoạt lấy thiên hạ, chúng ta sẽ bị bắt làm tù binh thôi!

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 29/01/2019

Nguyên tác Trung văn
HỒNG MÔN YẾN
鸿门宴
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 2)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post