Dịch thuật: Nhất thế Long Môn (thành ngữ)

NHẤT THẾ LONG MÔN
一世龙门

Giải thích: Ví quan ở địa vị cao hiển hách.
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp 范晔: Hậu Hán thư – Lí Ưng liệt truyện 后汉书 - 李膺列传.
         
          Thời Đông Hán, triều chính rối loạn, kỉ cương lỏng lẻo, lúc bấy giờ chỉ có Tư lệ hiệu uý LÍ Ưng 李膺chấp pháp công minh, không sợ kẻ quyền quý. Đương thời, em trai của Trung thường thị Trương Nhượng 张让là Dã Vương Huyện lệnh 野王县令 Trương Sóc 张朔, tham tàn vô đạo, ngược sát người vô tội, nghe tiếng Lí Ưng nghiêm khắc, sợ tội nên trốn về kinh sư, ẩn náu tại nhà Trương Nhượng. Lí Ưng biết tội trạng của Trương Sóc, cho bắt ông ta, áp giải đến ngục Lạc Dương 洛阳, lập tức đem giết. Từ đó, các hoạn quan sợ Lí Ưng, không dám làm bậy. Nhân đó mà danh tiếng của Lí Ưng ngày càng cao, người ta gọi ông là “Long Môn” 龙门. Phàm kẻ sĩ được ông tiếp nhận, gọi là “đăng Long Môn” 登龙门
         Long Môn, tức Hà Tân 河津, thế nước nguy hiểm không thông, loài tôm cá không thể tiến lên được. Nếu con nào tiến lên được thì hoá thành rồng.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 08/11/2018

Nguyên tác Trung văn
NHẤT THẾ LONG MÔN
一世龙门
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post