Dịch thuật: Du tử thi (Mạnh Giao)遊子詩
萱草生堂階
遊子行天涯
慈母倚堂門
不見萱草花
                                                                     (孟郊)

DU TỬ THI
Huyên thảo sinh đường giai,
Du tử hành thiên nhai.
Từ mẫu ỷ đường môn,
Bất kiến huyên thảo hoa.
                                                                     (Mạnh Giao)
Dịch nghĩa
DU TỬ THI
Cỏ huyên mọc nơi thềm nhà,
Con đi xa tận cuối chân trời.
Mẹ tựa cửa nhà trông ngóng,
Mà không thấy cỏ huyên trổ hoa.

Dịch thơ.
DU TỬ THI
Bên thềm huyên thảo mọc,
Con ở tận phương xa
Mẹ ngóng trông tựa cửa,
Không thấy huyên trổ hoa.

Phụ lục của người dịch
Mạnh Giao 孟郊 (751 – 814)
          Tự Đông Dã 东野, thi nhân thời Đường, người Vũ Khang 武康 Hồ Châu 湖州 (nay là huyện Đức Thanh 德清 tỉnh Triết Giang 浙江). Năm 46 tuổi mới đậu Tiến sĩ, từng nhậm các chức như Lật Dương Uý 溧阳尉, Hiệp luật Lang 协律郎. Mạnh Giao một đời nghèo khổ vất vả, nhưng không tuỳ tiện hợp cùng lưu tục. Tuy có Hàn Dũ 韩愈, Lí Quan 李观tán dương giúp đỡ, nhưng trước sau vẫn không thoát được cảnh cơ hàn đói rét, người đời gọi ông “Hàn toan Mạnh phu tử” 寒酸孟夫子. Năm 64 tuổi Mạnh Giao đến Nam Sơn tây đạo南山西道 nhậm chức quan, nhưng đi đến Văn Hương 阌乡 bị bệnh rồi qua đời.
Thơ của Mạnh Giao hiện tồn hơn 400 bài, trong đó tuyệt đại đa số là những tác phẩm thể hiện nỗi cùng sầu cô khổ. Có Mạnh Giao thi tập tiên chú 孟郊诗集笺注do Hác Thế Phong 郝世峰chú giải, nhà xuất bản Giáo dục Hà Bắc xuất bản năm 2002.
          (Theo Đường thi tam bách thủ 唐诗三百首, Nhiếp Xảo Bình 聂巧平chú dịch, Sùng văn thư cục, 2007)

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 13/10/2018

Previous Post Next Post