Dịch thuật: Ngu Cảo sơn, Nam Ngu sơn (Sơn hải kinh)


禺稿山   南禺山
    又东五百八十里, 曰禺稿之山, 多怪兽, 多大蛇.
    又东五百八十里, 曰南禺之山, 其上多金, , 其下多水. 有穴焉, 水出辄 (1) , 夏乃出, 冬则闭. 佐水出焉, 而东南流注于海, 有凤凰, 鵷雏.
    凡南次三经之首, 自天虞之山以至南禺之山, 凡一十三山, 六千五百三十里. 其神皆龙身而人面. 其祠皆一白狗祈, 精用稌.
    右南经之山志, 大小凡四十山, 万六千三百八十里.
                                 (山海经 - 南山经)

NGU CẢO SƠN   NAM NGU SƠN
          Hựu đông ngũ bách bát thập lí, viết Ngu Cảo chi sơn, đa quái thú, đa đại xà.
          Hựu đông ngũ bách bát thập lí, viết Nam Ngu chi sơn, kì thượng đa kim, ngọc, kì hạ đa thuỷ. Hữu huyệt yên, thuỷ xuất triếp (1) nhập, Hạ nãi xuất, Đông tắc bế. Tá thuỷ xuất yên, nhi đông nam lưu chú vu hải, hữu phụng hoàng, uyên sồ.
          Phàm nam thứ tam kinh chi thủ, tự Thiên Ngu chi sơn dĩ chí Nam Ngu chi sơn, phàm nhất thập tam sơn, lục thiên ngũ bách tam thập lí. Kì thần giai long thân nhi nhân diện. Kì từ giai nhất bạch cẩu kì, tinh dụng đồ.
          Hữu nam kinh chi sơn chí, đại tiểu phàm tứ thập sơn, vạn lục thiên tam bách bát thập lí.
                                                                (Sơn hải kinh – Nam sơn kinh)

NGU CẢO SƠN   NAM NGU SƠN
          Lại hướng về phía đông 580 dặm, có Ngu Cảo sơn, trên núi nhiều quái thú, lại có nhiều rắn lớn.
          Lại hướng về phía đông 580 dặm, có Nam Ngu sơn, trên núi có nhiều kim thuộc và ngọc thạch, dưới núi có nhiều giòng nước chảy. Có một huyệt động, mùa Xuân nước chảy vào động, mùa Hạ nước lại chảy ra, đến mùa Đông huyệt động đóng lại không thông nữa. Sông Tá phát nguyên từ núi này, chảy về hướng đông nam rồi đổ ra biển, dọc vùng biển có phụng hoàng và chim uyên sồ.
          Hệ núi thứ 3 ở phía nam, từ Thiên Ngu sơn đến Nam Ngu sơn tổng cộng có 13 ngọn núi, trải dài khoảng 6530 dặm. Các vị thần trú ngụ ở những núi này đều mình rồng mặt người. Lễ nghi tế tự những núi này như sau: dùng huyết của chó trắng bôi lên những kẽ hở của chuông trống và các bảo khí, bày con sinh để tế, gạo dùng trong tế tự chọn loại gạo tốt.
          Trong “Nam sơn kinh” trình bày ở trên, có tổng cộng 40 ngọn núi lớn nhỏ, tổng chiều dài đạt đến 16380 dặm.

Chú của nguyên tác
1-     Triếp : tức thì, liền.
                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 29/9/2018

Nguyên tác
NGU CẢO SƠN   NAM NGU SƠN
禺稿山  南禺山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post