Dịch thuật: Thái tuế và Tứ trực công tào

THÁI TUẾ VÀ TỨ TRỰC CÔNG TÀO

          Thái tuế 太岁 vào thời cổ vốn là một hung thần. Có người cho rằng thái tuế là Tuế tinh 岁星  (tức Mộc tinh 木星), Tuế tinh xuất hiện thì thiên hạ có đại tai. Cũng có người cho rằng thái tuế là vị thần chủ về nóng lạnh của bốn mùa, hoặc thần của thập nhị thời thần. Đạo giáo xem thái tuế là vị thần trực năm, theo thứ tự 60 giáp tí, tổng cộng có 60 vị, thay nhau trực năm, 60 năm một lần. Thái tuế hoặc văn hoặc võ, đều gọi là Đại tướng quân 大将军, mỗi vị có danh tánh riêng, như Giáp Tí thái tuế là Kim Biện Đại tướng quân 金辨大将军, Ất Sửu thái tuế là Trần Tài Đại tướng quân 陈材大将军.
          Công tào 功曹vốn là tên gọi một chức quan nhỏ dưới Quận thú 郡守 vào đời Hán. Đạo giáo xem công tào là quan lại cấp dưới trong phủ tiên, lần lượt trực tháng, trực ngày, trực giờ, phàm nhân gian dâng biểu chương lên thiên đình,  sau khi đốt sẽ đều do công tào theo cấp mà dâng lên, cho nên quan phẩm công tào tuy nhỏ, nhưng quan hệ trọng đại.
          Thái tuế cũng là một loại công tào. Đạo giáo hợp xưng 4 tiểu thần trực năm, trực tháng, trực ngày, trực giờ là “Tứ trực công tào” 四值功曹.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 05/8/2018

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Previous Post Next Post