Dịch thuật: Lệnh Khâu sơn Luân Giả sơn (Sơn hải kinh)


令丘山   仑者山
又东四百里,曰令丘之山, 无草木, 多火. 其南有谷焉, 曰中谷, 条风 (1)自是出. 有鸟焉, 其状如枭, 人面四目而有耳, 其名曰顒, 其鸣自号也, 见则天下大旱.
    又东三百七十里,曰仑者之山, 其上多金玉, 其下多青雘. 有木焉, 其状如榖而赤理, 其汗如漆, 其味如饴, 食者不饥, 可以释劳, 其名曰白 ..... (*), 可以血玉.
                                     (山海经 - 南山经)

LỆNH KHÂU SƠN   LUÂN GIẢ SƠN
          Hựu đông tứ bách lí, viết Lệnh Khâu chi sơn, vô thảo mộc, đa hoả. Kì nam hữu cốc yên, viết Trung cốc, điều phong (1) tự thị xuất. Hữu điểu yên, kì trạng như kiêu, nhân diện tứ mục nhi hữu nhĩ, kì danh viết Ngung, kì minh tự hiệu dã, hiện tắc thiên hạ đại hạn.
          Hựu đông tam bách thất thập lí, viết Luân Giả chi sơn, kì thượng đa kim ngọc, kì hạ đa thanh hoạch. Hữu mộc yên, kì trạng như cốc nhi xích lí, kì hãn như tất, kì vị như di, thực giả bất cơ, khả dĩ thích lao, kì danh viết Bạch Cao (*), khả dĩ huyết ngọc.
                                                                (Sơn hải kinh – Nam sơn kinh)

LỆNH KHÂU SƠN   LUÂN GIẢ SƠN
          Lại hướng về phía đông 400 dặm, có Lệnh Khâu sơn, trên núi không có cây cỏ, nhưng thường xuất hiện ngọn lửa. Phía nam của núi có một sơn cốc, tên là Trung cốc, điều phong từ nơi đây mà ra. Có một loài chim, hình dạng giống chim kiêu, mặt người với 4 mắt và có tai, tên của nó là Ngung, từ tiếng kêu của nó mà có tên như thế, nó xuất hiện thì thiên hạ đại hạn. 
          Lại hướng về phía đông 370 dặm, có Luân Giả sơn, trên núi có nhiều kim thuộc và ngọc thạch, dưới núi có nhiều đá xanh. Có một loại cây, hình dạng giống cây cốc nhưng vân đỏ, thân cây chảy ra chất nhựa giống như chất sơn, vị của nó như mật, ăn vào sẽ không biết đói, lại có thể khiến người ta quên lo, tên của nó là Bạch Cao, có thể dùng để nhuộm đỏ ngọc thạch.

Chú của nguyên tác
1- Điều phong 条风: chỉ gió đông bắc.

Chú của người dịch
*- Chữ “cao” ở đây gồm bộ(thảo) ở trên và chữ   (cữu) ở dưới.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 28/8/2018

Nguyên tác
QUÁN TƯƠNG SƠN   KÊ SƠN
灌湘山  鸡山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post