Dịch thuật: Nhất mộc phá thiên (thành ngữ)

NHẤT MỘC PHÁ THIÊN
一木破天
MỘT CÂY PHÁ TRỜI

Giải thích: chữ (mộc) đột phá phần trên của chữ (thiên), thành chữ (vị). Ám chỉ thời cơ chưa chín muồi. Về sau ví với việc mưu nghịch bất thành.
Xuất xứ: Tống . nhóm Lí Liêm .... (1) Thái Bình Quảng Kí – Thần tiên 太平广记 - 神仙 .

          Thời Đông Tấn, đại thần Vương Đôn 王敦từ lâu đã nuôi lòng soán nghịch, ngày nọ nằm mộng, thấy một cây mọc chọc lên trời xanh.
          Vương Đôn hỏi Ngô Mãnh 吴猛:
          - Tôi muốn tiếp thụ địa vị của hoàng đế, ông thấy được không?
          Ngô Mãnh bảo rằng:
          - Trên chữ (mộc) có một nét ngang, tức cây chọc lên trời xanh, đó là chữ (vị), “vị” tức là chưa,ông không nên hành động khinh suất, bởi thiên hạ của nhà Tấn vẫn chưa suy vong.
          Về sau, Vương Đôn mưu nghịch quả nhiên không thành, bị chết trong đám quân.

Chú của người dịch
1- Chữ “liêm” này gồm bộ và chữ .
  
                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 21/5/2018

Nguyên tác Trung văn
NHẤT MỘC PHÁ THIÊN
一木破天
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004. 
Previous Post Next Post