Dịch thuật: Kiêu chi nhẫn (kì 1)骄之忍
(其一)
金玉满堂, 莫之能守. 富贵而骄, 自遗其咎
                                               (忍经)

KIÊU CHI NHẪN
(kì nhất)
Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự di kì cữu.
                                                                                                (Nhẫn kinh)

KIÊU CHI NHẪN
(kì 1)
          Vàng ngọc tuy đầy nhà, nhưng không ai có thể giữ được. Giàu sang mà kiêu ngạo buông thả, ấy là tự mình rước lấy cái hoạ.

Chú của nguyên tác
          Trong Lão Tử - Cửu chương 老子 - 九章có nói:  
          金玉满堂, 莫之能守. 富贵而骄, 自遗其咎. 功成身退, 天之道.
          Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự di kì cữu. Công thành thân thoái, thiên chi đạo.
          (Vàng ngọc đầy nhà, không ai có thể giữ được. Giàu sang mà kiêu xa, ấy là tự mình đem lại hoạ hoạn cho mình. Công đã thành thì lui về ẩn cư, đó là đạo trời.)
          Ý nói giàu có tích trữ vàng ngọc đầy nhà, nhất định không thể giữ được; ở mãi ngôi vị vương công đến mức kiêu xa, tất tự mình lưu lại quả ác cho mình.

Yếu nghĩa
          Người mà có tiền bạc của cải, thân ở ngôi cao, giàu sang rồi, dễ nảy sinh tính tự kiêu. Nếu không biết khắc chế thì sự kiêu ngạo ấy sẽ làm cho tính ác phát triển, và theo với đó là tai hoạ. Quan cao lộc hậu giữ không được, vàng ngọc đầy nhà cũng giữ không được.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 23/5/2018

Nguồn        
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã
Previous Post Next Post