Dịch thuật: Tâm quán bạch nhật (thành ngữ)

TÂM QUÁN BẠCH NHẬT
心贯白日


Giải thích: lòng chân thành giống như mặt trời quán thông tất cả, hình dung sự quang minh chính đại, chân thành thẳng thắn.
Xuất xứ: Đường . Nhóm Phòng Huyền Linh  房玄龄Tấn thư – Tuyên Đế kỉ 晋书 - 宣帝纪.

          Thời Tam Quốc, Nguỵ Minh Đế 魏明帝chấp chính, nước Thục có một vị tướng quân đầu hàng nước Nguỵ tên là Mạnh Đạt 孟达. Nguỵ Minh Đế đối đãi vô cùng hậu hĩ. Nhưng Tư Mã Ý 司马懿cho rằng Mạnh Đạt không thể tin dùng, vì thế ra sức phản đối lưu dụng. Nhưng Minh Đế không nghe, vẫn để Mạnh Đạt làm Thái thú vùng biên cảnh Tân Thành 新城, còn phong cho ông ta tước Hầu, thậm chí còn phái ông ta cầm cờ tiết xuất tuần. Thế là Mạnh Đạt lợi dụng các cơ hội câu kết với nước Thục, đồng thời liên lạc với Đông Ngô, thần bất tri quỷ bất giác chuẩn bị nội ứng ngoại hợp đánh nước Nguỵ.
          Thục tướng là Chư Cát Lượng 诸葛亮đối với Mạnh Đạt cũng không an tâm, lo ông ta phản phúc vô thường, sợ đêm dài lắm mộng, thậm chí khiến khéo thành vụng, tạo nên hoạ hại. Đương thời Mạnh Đạt có mâu thuẫn với một vị Thái thú nước Nguỵ tên là Thân Nghi 申仪. Chư Cát Lượng muốn thúc sự tình nhanh chóng phát triển, liền phái Quách Mô 郭模giả trang đầu hàng Thân Nghi, có ý tiết lộ việc cơ mật Mạnh Đạt liên hợp Thục Ngô mưu phản. Mạnh Đạt thấy thiên cơ bị lộ, sự việc không thể chần chừ, liền ra tay định lập tức khởi binh phản Nguỵ.
          Sự việc đến rất đột nhiên, nước Nguỵ không kịp phòng bị, Tư Mã Ý nảy sinh một kế, viết một bức thư giả trang thăm hỏi động viên Mạnh Đạt, trong thư nói rằng:
          Nước Nguỵ uỷ thác tướng quân nhiệm vụ quan trọng trấn giữ nơi biên cảnh chính là tin vào lòng trung thành của ông đối với Nguỵ triều. Tâm ý chân thành của nước Nguỵ đối đãi ông tương thông với mặt trời, có thể nói ‘tâm quán bạch nhật’. Sự thực do bởi ông bội phản nước Thục, người nước Thục nghiến răng căm hận ông. Chư Cát Lượng đang chọn cách công phá ông, nhưng khổ nỗi không tìm được.
          Mạnh Đạt xem qua thư, thở ra một tiếng, đối với việc lập tức khởi binh hãy còn do dự chưa quyết.
          Thế là Tư Mã Ý có được thời gian, bí mật hoả tốc điều binh khiển tướng. lệnh cho quân đội suốt đêm kiêm trình, kết quả chỉ 8 ngày đã đến dưới thành của Mạnh Đạt. Ngô Thục vội phái binh cứu viện Mạnh Đạt, đều bị đội quân của Tư Mã Ý chặn đứng, cuối cùng bộ hạ của Mạnh Đạt đầu hàng, Mạnh Đạt bị xử chém đầu.


                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 27/02/2018

Nguyên tác Trung văn
TÂM QUÁN BẠCH NHẬT
心贯白日
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.  
Previous Post Next Post