Dịch thuật: Hô Chước sơn, Khu Ngô sơn, Lộc Ngô sơn (Sơn hải kinh)虖勺山  区吴山  鹿吴山
    又东四百里, 曰虖勺之山, 其上多梓, (1), 其下多荆, . 滂水出焉, 而东流注于海.
    又东五百里, 曰区吴之山, 无草木, 多沙石. 鹿水出焉, 而南流注于滂水.
    又东五百里, 曰鹿吴之山, 上无草木, 多金石. 泽更之水出焉, 而南流注于滂水. 水有兽焉, 名曰蛊雕, 其状如雕而有角, 其音如婴儿之音, 是食人.
                                 (山海经 - 南山经)

HÔ CHƯỚC SƠN   KHU NGÔ SƠN   LỘC NGÔ SƠN
          Hựu đông tứ bách lí, viết Hô Chước chi sơn, kì thượng đa tử, nam (1), kì hạ đa kinh, kỉ. Bàng thuỷ xuất yên, nhi đông lưu chú vu hải.
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Khu Ngô chi sơn, vô thảo mộc, đa sa thạch. Lộc thuỷ xuất yên, nhi nam lưu chú vu Bàng thuỷ.
          Hựu đông ngũ bách lí, viết Lộc Ngô chi sơn, thượng vô thảo mộc, đa kim thạch. Trạch Canh chi thuỷ xuất yên, nhi nam lưu chú vu Bàng thuỷ. Thuỷ hữu thú yên, danh viết Cổ Điêu, kì trạng như điêu nhi hữu giác, kì âm như anh nhi chi âm, thị thực nhân.
                                                       (Sơn hải kinh – Nam sơn kinh)

HÔ CHƯỚC SƠN   KHU NGÔ SƠN   LỘC NGÔ SƠN
          Lại hướng về phía đông 400 dặm, có Hô Chước sơn, trên núi có nhiều cây tử và cây nam, dưới núi có nhiều cây kinh và cây kỉ, loại cây mọc thành bụi. Sông Bàng phát nguyên tại núi này, sau đó chảy về phía đông rồi đổ ra biển.
          Lại hướng về phía đông 500 dặm, có Khu Ngô sơn, trên núi không có cây cỏ, trong núi sản xuất nhiều kim loại và ngọc thạch. Sông Lộc phát nguyên tại núi này, sau đó chảy về phía nam rồi đổ vào sông Bàng.
          Lại đi thêm về hướng đông 500 dặm, có Lộc Ngô sơn, trên núi không có cây cỏ, núi sản xuất nhiều kim loại và ngọc thạch. Sông Trạch Canh phát nguyên tại núi này, chảy về phía nam rồi đổ vào sông Bàng. Trong sông có loài dã thú tên là Cổ Điêu, hình trạng giống chim điêu nhưng trên đầu có sừng, tiếng kêu của nó giống tiếng em bé khóc, nó ăn thịt người.

Chú của nguyên tác
1- Tử : tức cây tử, một loại cây lớn rụng lá.
          Nam : tức cây nam, loại cây lớn xanh quanh năm.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 09/01/2018

Nguyên tác
HÔ CHƯỚC SƠN   KHU NGÔ SƠN   LỘC NGÔ SƠN
虖勺山  区吴山  鹿吴山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post