Sáng tác: Cảm hoài
感懷
封使如多矣
黔黎必難災
東陵瓜已熟
陶令菊當開
                           黃章興

CẢM HOÀI
Phong sứ như đa hĩ
Kiềm lê tất nạn tai
Đông Lăng qua dĩ thục
Đào Lệnh cúc đương khai
                                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                                       Quy Nhơn 22/10/2017
Previous Post Next Post