Dịch thuật: Tuý bão chi quá, bất quá thổ ẩu (Nhẫn kinh)醉饱之过, 不过吐呕
    丙吉为相, 驭吏频醉, 西曹欲罪之. 吉曰: 以醉饱之过斥人, 欲令安归乎?不过吐呕丞相车茵, 西曹第忍之.
                                   (忍经)

TUÝ BÃO CHI QUÁ, BẤT QUÁ THỔ ẨU
          Bính Cát vi Tướng, ngự lại tần tuý, Tây tào dục tội chi. Cát viết: “Dĩ tuý bão chi quá xích nhân, dục linh an quy hồ? Bất quá thổ ẩu Thừa tướng xa nhân, Tây tào đệ nhẫn chi.”
                                                                              (Nhẫn kinh)

PHẠT LỖI NO SAY,  BẤT QUÁ LÀ NÔN RA
          Bính Cát khi nhậm chức Thừa tướng, người đánh xe cho ông thường uống say, chủ quản Tây tào chuẩn bị xử tội người nọ. Bính Cát bảo rằng:
          - Lỗi vì uống say chút rượu như vậy mà trách mắng đuổi đi, bảo người ta đi đâu để dung thân đây? Bất quá là nôn ra làm bẩn đệm xe của Thừa tướng mà thôi, Tây tào nhẫn đi, không nên trách tội anh ta.

Chú của người dịch
1- Tây tào 西曹: tên chức quan, là thuộc quan của Thái uý, nắm giữ việc bố trí sắp xếp lại thuộc trong phủ.
          Trong Hán thư – Bính Cát truyện 汉书 - 丙吉传 chép rằng:
          Cát ngự lại thị tửu, sổ bô đãng, thường tùng Cát xuất. Tuý ẩu Thừa tướng xa thượng. Tây tào chủ lại bạch dục xích chi. Cát viết: “Dĩ tuý bão chi thất khứ sĩ, sử thử nhân tương phục hà sở dung?”
          吉驭吏嗜酒, 数逋荡, 尝从吉出. 醉欧丞相车上. 西曹主吏白欲斥之. 吉曰: “以醉饱之失去士, 使此人将复何所容?”
          (Người đánh xe cho Bính Cát thích rượu, mấy lần bỏ việc rong chơi, từng theo Bính Cát ra ngoài. Vì say nên đã nôn trên xe Thừa tướng. Chủ lại Tây tào tâu muốn đuổi đi. Bính Cát bảo rằng: “Nhân vì lỗi say rượu mà đuổi đi, người ta đi đâu để có thể dung thân đây?”

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 01/9/2017

Nguồn
NHẪN KINH . KHUYẾN NHẪN BÁCH CHÂM
忍经 . 劝忍百箴
Tác giả: (Nguyên) Hứa Danh Khuê 许名奎, Ngô Lượng 吴亮
Chú dịch: Trần Khiêm 陈谦
Previous Post Next Post