Dịch thuật: Tài sơ ý quảng (thành ngữ)

TÀI SƠ Ý QUẢNG
才疏意广

Giải thích: chí hướng lớn, nhưng tài không đủ
Xuất xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp范晔: Hậu Hán thư – Khổng Dung  truyện 后汉 - 孔融传 

          Cuối thời Đông Hán, Khổng Dung 孔融 tự Văn Cử 文举, cháu đời thứ 20 của Khổng Tử 孔子, lúc nhỏ được khen là kì tài.
          Khổng Dung sau khi trưởng thành, danh tiếng quả thực rất cao, chí hướng cũng không thể nói là không lớn, đáng tiếc là thiếu tài năng thực tế về việc trị chính trị quân. Nhân đó, trong Hậu Hán thư – Khổng Dung truyện 后汉书 - 孔融传 cho ông là “tài sơ ý quảng”.
          Đương thời, thanh thế của quân khởi nghĩa Hoàng Cân 黄巾 vô cùng to lớn, liên tiếp chiếm lĩnh mấy châu. Khổng Dung do vì xúc phạm Đổng Trác 董卓 bị phái đến quận Bắc Hải 北海 – nơi mà quân Hoàng Cân muốn đánh. Sau khi đến Bắc Hải, Khổng Dung một mặt biểu chương nho gia, hậu đãi nho sinh, một mặt tập hợp dân chúng, nghinh đánh tướng lĩnh Hoàng Cân là Trương Nhiêu 张饶, nhưng nhanh chóng bị Trương Nhiêu đánh bại, vội đánh thu thập tàn binh bại tướng lui về giữ huyện Chu Hư 朱虚. Chẳng bao lâu, quân Hoàng Cân lại đánh Bắc Hải một lần nữa, Khổng Dung không thể chống lại, dời binh đến huyện Đô  Xương 都昌 nhưng lại bị nghĩa quân bao vây, tình thế vô cùng nguy cấp, đành phải cầu cứu Lưu Bị 刘被 đang nhậm chức tướng ở Bình Nguyên 平原.Lưu Bị phái 3000 nhân mã đi giải cứu vòng vây.
          Sau, thế lực Viên Thiệu 袁绍, Tào Tháo 曹操 ngày càng lớn, Khổng Dung suy tính dã tâm mưu đồ Hán thất của hai người, nhân đó mà lập chí vì đất nước bình định hai thế lực đó, nhưng rốt cuộc không thành công. Năm Kiến An 建安 thứ nhất, con Viên Thiệu là Viên Đàm 袁谭 đánh Khổng Dung, cuối cùng, bộ hạ Khổng Dung chỉ còn lại mấy trăm người. Khổng Dung vẫn dựa bàn đọc sách, cười nói tự nhiên, mãi đến tối, thành bị công phá, mới vội vã chạy đến Đông Sơn 东山, vợ con toàn bộ bị bắt. Về sau, Khổng Dung bị chết dưới tay Tào Tháo.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                Quy Nhơn 31/8/2017

Nguyên tác Trung văn
TÀI SƠ Ý QUẢNG
才疏意广
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post