Dịch thuật: Nước Trịnh đắc thế

NƯỚC TRỊNH ĐẮC THẾ

          Từ năm 770 đến năm 744 trước công nguyên (thời gian Trịnh Vũ Công 郑武公 tại vị), sau khi Chu U Vương 周幽王 bị giết, thiên hạ xuất hiện cục diện hai vương cùng tồn tại. Chu Bình Vương 周平王 dưới sự giúp đỡ của ngoại tổ phụ Thân Hầu 申侯 giành lấy vương vị, trong số các chư hầu khác, người mà nhiệt tâm giúp đỡ  Bình Vương nhất là Trịnh Vũ Công, nhân vì Trịnh Vũ Công là chồng người dì của Bình Vương. Như vậy, Trịnh Vũ Công lợi dụng sự hỗn loạn trong vương thất, cùng mối quan hệ đặc biệt với Bình Vương đã xác lập địa vị của mình bên cạnh Chu thiên tử. Trịnh Bá 郑伯 (1) nguyên vốn là đại thần của nhà Chu, thời Chu U vương, Trịnh Hoàn Công 郑桓公 lấy thân phận vương thúc giữ chức Tư đồ cho triều Chu, sau trong biến loạn với Tây Nhung, vì bảo vệ U Vương mà chết. Bình Vương đời đô về phía đông, Trịnh Vũ Công làm khanh sĩ cho Chu Vương, và Trịnh Trang Công 郑庄公 thừa tập chức vị này. Cho nên, Trịnh Bá lợi dụng ngọn cờ Chu thiên tử khuếch trương thế lực của mình.
          Nguồn gốc của nước Trịnh, Chu Tuyên Vương 周宣王 phong đất Trịnh (huyện Hoa tỉnh Thiểm Tây 陕西) cho người anh em của mình. Năm 769 trước công nguyên, Trịnh Vũ Công diệt nước Cối , hai năm sau lại diệt Đông Quắc 东虢, bắt đầu khuếch trương thế lực của mình. Lại qua hai sau nữa, nước Trịnh dời sang phía đông đến giữa sông Vị và sông Trăn , gọi là Tân Trịnh 新郑 (Tân Trịnh 新郑Nam 河南), mục đích là vừa ủng hộ Đông Chu lại tiện cho việc tranh đoạt thế lực với các nước chư hầu phía đông. Thời Trịnh Trang Công, do bởi nước Vệ ủng hộ đối thủ chính trị của Trịnh Trang Công, Trịnh Trang Công bèn mượn danh nghĩa và quân đội của Chu Vương tiến hành báo thù. Kì thực đây đã đến bước gần như là thiên tử triều chính. Còn khi Chu Hoàn Vương, vị tân vương mới kế vị muốn hạn chế quyền lực của Trịnh Trang Công tại Chu thất, Trịnh Trang Công công nhiên tiến hành báo phục, cuối cùng vào năm 707 trước công nguyên đã hướng vũ lực đến Chu thiên tử. Thời kì này, thế lực của nước Trịnh đã đạt đến điểm cực thịnh.

Chú của người dịch
1- Trịnh Bá 郑伯: tức Trịnh Trang Công. 郑庄公. Phụ thân Trịnh Trang Công là Trịnh Vũ Công 郑武公, tổ phụ là Trịnh Hoàn Công 郑桓公.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 22/01/2017

Nguyên tác Trung văn
TRỊNH QUỐC ĐẮC THẾ
郑国得势
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post