Dịch thuật: Hữu tài như hồn kim phác ngọc, ....有才如浑金璞玉, 为学似流水行云
    有才必韬藏, 如浑金璞玉, 暗然而日章也; 为学无间断, 如流水行云, 日进而不已也.
                                                                             (围炉夜话)

HỮU TÀI NHƯ HỒN KIM PHÁC NGỌC,
VI HỌC TỰ LƯU THUỶ HÀNH VÂN
          Hữu tài tất thao tàng, như hồn kim phác ngọc, ám nhiên nhi nhật chương dã; vi học vô gián đoạn, như lưu thuỷ hành vân, nhật tiến bất dĩ dã.
                                                                               (Vi Lô Dạ Thoại)

CÓ TÀI PHẢI NHƯ VÀNG THÔ NGỌC RÁP
VIỆC HỌC PHẢI NHƯ NƯỚC CHẢY MÂY BAY
          Người có tài năng tất cần phải tu dưỡng, không để hiển lộ ra bên ngoài, như vàng ngọc chưa qua trui rèn mài giũa, tuy không làm loá mắt người, nhưng lâu ngày sẽ biết được nội hàm của nó. Việc học nhất định không thể gián đoạn, phải giống như nước chảy mây bay không bao giờ đứng lại, mãi luôn không ngừng tiến lên phía trước.

Phân tích và thưởng thức
          Người có tài năng chân chính, tuyệt đối không khoe khoang, cũng không cố ý làm ra vẻ. Phàm người khéo tự khoe, tự làm ra vẻ, đa phần là những kẻ thiển bạc, chưa chắc đã có chân tài thực học, điều mà gọi là “thùng rỗng kêu to”, chính là đạo lí này. Người có tài năng, căn bản không có thời gian để đi khoe khoang, bởi thời gian của họ đều dùng để làm cho kiến thức của mình thêm phong phú. Người không có tài thường không có lấy nỗi kinh nghiệm, người có tài lại “đường xa biết sức ngựa”, lâu ngày càng thấy tài của họ.
          Học vấn không phải có được trong một sớm một chiều, nó giống như nước chảy, mây bay không dừng lại. Sống tới già, học tới già, mãi mãi không ngừng nghỉ. Đừng giống như nước hắt từ chậu, hoặc như tuyết lúc dương xuân, chỉ ba ngày là tiêu hết, cuối cùng không thành vật gì có ích. Tục ngữ có nói:
Học như nghịch thuỷ hành chu, bất tiến tắc thoái.
学如逆水行舟, 不进则退
(Việc học như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi)
          Muốn việc học đạt được sở trường, cần phải có hằng tâm và nghị lực.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 31/01/2017
                                                                     Mùng 4 tết Đinh Dậu

Nguồn
VI LÔ DẠ THOẠI
围炉夜话
Tác giả: Vương Vĩnh Bân 王永彬
Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002. 
Previous Post Next Post