Dịch thuật: Nam Hoa Chân Nhân

NAM HOA CHÂN NHÂN

          Theo Lịch Thế Chân Tiên Thể Đạo Thông Giám 历世真仙体道通鉴
          Nam Hoa Chân Nhân 南华真人, tức Trang Tử 庄子. Trang tử là người nước Tống thời Xuân Thu Chiến Quốc, tính là Trang danh là Chu tự Tử Hưu 子休, sinh ở huyện Mông Tuy Dương 睢阳. Trang Tử lúc thiếu niên bắt đầu nghiên cứu Đạo Đức Kinh 道德经 của Lão Tử 老子. Thời Lương Huệ Vương 梁惠王 làm qua một chức quan nhỏ ở Tất Viên 漆园huyện Mông Tuy Dương 睢阳, về sau từ quan.
          Sở Uy Vương 楚威王 từng muốn mời Trang Tử làm Tướng quốc. Uy Vương phái hai vị đại phu đến mời Trang tử, đồng thời tặng ngọc lụa. Khi hai vị sứ giả đến, Trang Tử đang câu cá bên bờ Bộc Thuỷ 濮水, ông không chào hỏi, chỉ nói với họ rằng:
          - Nước Sở có con rùa thần, đã chết hơn 3000 năm. Người trong vương cung đem đặt nó trong miếu đường. Các ông nói thử con rùa này thà chết để lại di cốt để được hiển quý, hay là thà sống bò trên đường mà tự do vẫy đuôi?
          Hai người đều nói rằng:
          - Thà sống bò trên đường mà tự do vẫy đuôi.
          Trang Tử nói:
          - Các ông về đi, ta thà giống như con rùa kia tự do bò trên đường, tự do vấy đuôi.
          Hai vị sứ giả nghe Trang Tử nói như thế, cũng không nói gì thêm, về lại nước Sở.
          Về sau, quốc vương nước Tống lại phái sứ giả đến mời Trang Tử. Trang Tử nói với sứ giả rằng:
          - Ông đã thấy con trâu dùng để tế tự chưa?  Mọi người mặc cho nó quần áo đẹp, cho nó ăn món ngon, sau đó dẫn đến Thái miếu giết, dâng lên thần linh tổ tông. Lúc bấy giờ nó muốn sống như một con trâu, ông nói thử có thể được không? Ông hãy mau rời khỏi chỗ này, đừng đến hại ta. Ta sao có thể vì người cầm quyền mà bị trói buộc một đời?
          Trang Tử chuyên tâm tu đạo, sau khi đắc đạo, ông trứ thư lập thuyết, đem những điều tâm đắc khi đắc đạo viết thành sách, tên sách là Trang Tử 庄子. Đạo sĩ nổi tiếng thời Nam Bắc Triều là Đào Hoằng Cảnh 陶弘景 trong  bộ Chân Cáo 真诰 của mình có nói, Trang Tử bái Trường Tang Công 长桑公 làm thầy, Trường Tang Công dùng vi ngôn đại nghĩa tu đạo tiến hành dạy. Trang Tử đem những vi ngôn đại nghĩa đó ghi lại, đó chính là bộ Trang Tử. Trang Tử còn từng ẩn cư trong núi Bão Độc 抱犊 để tu đạo, sau khi uống Bắc dục hoả đan 北育火丹 thành tiên, ban ngày thăng thiên. Đường Huyền Tông 唐玄宗 truy tôn Trang Tử là Nam Hoa Chân Nhân 南华真人, bộ Trang TửNam Hoa Chân Kinh 南华真经. Thời Tống Huy Tông 宋徽宗 tái phong Trang Tử là Vi Diệu Nguyên Thông Chân Quân 微妙元通真君.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 03/12/2016

Nguyên tác Trung văn
NAM HOA CHÂN NHÂN
南华真人
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post