Dịch thuật: Hoàng Cân đại khởi nghĩa (tiếp theo)

HOÀNG CÂN ĐẠI KHỞI NGHĨA
(tiếp theo)

          Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trương Giác 张角, 36 phương lập tức đồng thời phát động khởi nghĩa.
          Quân khởi nghĩa dùng khăn vàng vấn đầu, làm tiêu chí “Hoàng thiên” 黄天, nhân đó được gọi là “Hoàng Cân quân” 黄巾军. Trương Giác tự xưng là Thiên Công Tướng Quân 天公将军, hai người em là Trương Bảo 张宝 Trương Lương 张梁 xưng là Địa Công Tướng Quân 地公将军 và Nhân Công Tướng Quân 人公将军. Ba người cùng chỉ huy quân khởi nghĩa chiến đấu.
          Mỗi khi đánh đổ được một nơi nào, quân khởi nghĩa liền thiêu huỷ nha môn phủ quan nơi đó, đánh đổ thành luỹ của bọn hào cường địa chủ, bắt giết bọn quan lại và địa chủ làm làm bậy gây ác. Trưởng quan và đại địa chủ các châu quận địa phương hoảng sợ tháo chạy. Qua mười mấy ngày, trật tự thống trị phong kiến bị đánh đổ.
          Triều đình Đông Hán vô cùng kinh sợ, phái sai trọng binh trấn giữ Lạc Dương và vùng quan khẩu phụ cận, lại sai Hoàng Phủ Tung 皇甫嵩 làm Tả trung lang tướng, Châu Tuấn 朱隽 làm Hữu trung lang tướng, thống lĩnh hơn 4 vạn tinh binh trấn áp quân khởi nghĩa Hoàng Cân. Thủ lĩnh quân Hoàng Cân ở Dĩnh Xuyên 颍川 là Ba Tài 波才 đánh bại Hoàng Phủ Tung, vây khốn Hoàng Phủ Tung ở Trường Xã 长社 (nay là phía đông huyện Trường Cát 长葛 tỉnh Hà Nam 河南). Quan quân nhìn thấy quân Hoàng Cân tác chiến dũng cảm, thanh thế to lớn nên vô cùng sợ.
          Lão Hoàng Phủ Tung giảo quyệt gian xảo nhìn thấy điểm yếu quân Hoàng Cân thiếu kinh nghiệm tác chiến, ông ta liền triệu tập bộ hạ, lợi dụng điểm yếu quân Hoàng Cân kết cỏ làm doanh trại, thừa lúc đêm tối, trăng mờ gió gấp tập kích, phóng hoả đốt doanh trại của Ba Tài.
          Ba Tài tỉnh giấc ngủ, vội vàng chỉnh đốn đội ngũ, dũng mãnh kháng cự, nhưng đã muộn. Hoàng Phủ Tung, Châu Tuấn và Kị binh đô uý Tào Tháo 曹操 thống lĩnh quan quân bao vây, thừa lúc lộn xộn chém giết cả ngàn vạn chiến sĩ
quân Hoàng Cân. Quân Hoàng Cân ở Nhữ Nam 汝南, Trần Lưu 陈留 nghe tin vội đến cứu viện, nhưng cũng bị đánh bại. Ba Tài không biết cách nào đành phải lui về Dương Địch 阳翟.
          Anh em Trương Giác tại phương bắc đích thân thống lĩnh quân Hoàng Cân thắng trận, đánh bại Bắc trung lang tướng Lô Thực 卢植 và Đông trung lang tướng Đổng Trác 董卓. Hán Linh Đế hạ lệnh Hoàng Phủ Tung từ Hà Nam tiến lên phía bắc đánh quân Hoàng Cân. Trương Giác sai Trương Lương nghinh chiến Hoàng Phủ Tung, quân hai bên đại chiến ở Quảng Tông 广宗 (nay là phía đông huyện Uy tỉnh Hà Bắc 河北). Trương Lương dẫn quân Hoàng Cân dũng mãnh xung sát, đánh đến nỗi Hoàng Phủ Tung đỡ không được đành phải đóng chặt cửa doanh trại ẩn nấp.
          Chính đương lúc tình hình chiến tranh vô cùng căng thẳng, Trương Giác bị bệnh và qua đời. Trương Lương do vị lo liệu hậu sự cho anh trai, lơ là cảnh giác. Hoàng Phủ Tung thừa cơ phản công quân Hoàng Cân. Ông ta ra lệnh cho quan quân suốt đêm chuẩn bị, trời vừa tang tảng sáng đã phát động tấn công. Đánh phá đại doanh quân Hoàng Cân. Trương Lương thống lĩnh bộ hạ anh dũng chống cự, và đã hi sinh oanh liệt cùng với hơn 3 vạn quân Hoàng Cân. Hoàng Phủ Tung bổ quan tài Trương Giác, chặt lấy đầu đưa về kinh thành dâng công.
          Tiếp đó, Hoàng Phủ Tung lại tấn công quân Hoàng Cân do Trương Bảo thống lĩnh. Trương Bảo thế cố chống lại không nổi, bị chết tại Khúc Dương 曲阳 (nay là phía tây huyện Tấn tỉnh Hà Bắc 河北).
          Chủ lực của quân Hoàng Cân bị chính quyền Đông Hán trấn áp, nhưng quân Hoàng Cân ở các nơi vẫn chiến đấu, đánh phá trầm trọng sự thống trị của triều đình. Dưới ảnh hưởng của quân Hoàng Cân, quân khởi nghĩa của các tộc dân ở các nơi cũng liên tục nổi lên đấu tranh với giai cấp địa chủ. Cho đến khi con của Hán Linh Đế là Hiến Đế Lưu Hiệp 刘协 trị vì, làn sóng khởi nghĩa nông dân vẫn chưa lắng yên. Loạn thế xuất anh hùng, đại quân sự gia, đại chính trị gia trong lịch sử Trung Quốc xuất hiện, đó là Tào Tháo.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 09/12/2016

Nguyên tác Trung văn
HOÀNG CÂN ĐẠI KHỞI NGHĨA
黄巾大起义
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post