Dịch thuật: Nhân vật thảo mãng cùng khu vực cát cứ của họ ... (tiếp theo)NHÂN VẬT THẢO MÃNG CÙNG KHU VỰC CÁT CỨ CỦA HỌ
 Ở CÁC ĐỜI
(tiếp theo)

NAM TẤN
- Vương Đôn 王敦: Vũ Xương 武昌, nay là phủ Vũ Xương 武昌 Hồ Bắc 湖北
- Tô Tuấn 蘇峻: Lịch Dương 歷陽, nay là Hoà Châu 和州 An Huy 安徽
- Trương Tuấn 張駿: Lương , nay là Lương Châu 涼州Cam Túc 甘肅
- Tôn Ân 孫恩: Cối Kê 會稽 nay là phủ Thiệu Hưng 紹興 Triết Giang 浙江
- Lưu Dụ 劉裕: Lương Khẩu 涼口, nay là phủ Trấn Giang 鎮江 Giang Tô 江蘇
- Lư Tuần 盧循: Phiên Ngu 番禺, nay là phủ Quảng Châu 廣州 Quảng Đông 廣東

CUỐI ĐỜI TUỲ
- Dương Huyền Cảm 楊玄感: Lê Dương 黎陽, nay là phủ Lộ An 潞安 Sơn Tây 山西
- Đậu Kiến Đức 竇建德: Chương Nam 漳南, nay là phủ Đông Xương 東昌 Sơn
Đông 山東.
- Lí Mật 李密: Vinh Dương 榮陽, nay là phủ Khai Phong 開封Nam 河南.
- Lâm Sĩ Hoằng 林士弘: Giang Nam 江南.
- Lí Tử Thông 李子通: Hải Lăng 海陵, nay là phủ Dương Châu 揚州 Giang Tô 江蘇.
- Đỗ Phục Uy 杜伏威: Lịch Dương 歷陽, nay là Hoà Châu 和州 An Huy 安徽.
- Lưu Vũ 劉武: Mã Ấp 馬邑, nay là Đại Châu 代州 Sơn Tây 山西.
- Tiết Cử 薛舉: Lũng Tây 隴西, nay là phủ Củng Xương 鞏昌 Cam Túc 甘肅.
- Lí Quỹ 李軌: Hà Tây 河西, nay là phủ Lan Châu 蘭州Cam Túc 甘肅.
- Tiêu Tiên 蕭銑: Ba Lăng 巴陵, nay là phủ Nhạc Châu 岳州 Hồ Nam 湖南.
- Lương Sư Đô 梁師都: Sóc Phương 朔方, nay là phủ Du Lâm 榆林 Thiểm Tây 陝西.
- Lí Uyên 李淵: Tấn Dương 晉陽, nay là phủ Thái Nguyên 太原 Sơn Tây 山西.
- Thẩm Pháp Hưng 沈法興: Tì Lăng 毘陵, nay là phủ Thường Châu 常州Giang Tô 江蘇.
- Lưu Hắc Thát 劉黑闥: Chương Nam 漳南, nay là phủ Đông Xương 東昌 Sơn
Đông 山東.

TRUNG ĐƯỜNG
- An Lộc Sơn 安祿山, Sử Tư Minh 史思明: Phạm Quảng 范廣, nay là phủ Thuận Thiên 順天 Trực Lệ 直隸.
- Lưu Triển 劉展: Quảng Lăng 廣陵, nay là phủ Dương Châu 揚州 Giang Tô 江蘇.
- Bộc Cố Hoài Ân 僕固懷恩: Phần Châu 汾州, nay là phủ Phần Châu 汾州 Sơn Tây 山西.
- Chu Thao 朱滔: Lư Long 盧龍, nay là Trực Lệ直隸.
- Điền Duyệt 田悅: Nguỵ Bác 魏博, nay là Hà Nam 河南Trực Lệ 直隸.
- Vương Vũ Tuấn 王武俊: Trấn Kí 鎮冀, nay thuộc Sơn Tây 山西.
- Lí Nạp 李納: Tri Thanh 淄青, nay thuộc Sơn Đông 山東.
- Lí Hi Liệt 李希烈: Chương Nghĩa 漳義, nay thuộc Hà Nam 河南.

CUỐI ĐỜI ĐƯỜNG
- Hoàng Sào 黃巢: Tào Bộc 曹濮, nay thuộc khoảng giữa Sơn Đông 山東 và An Huy 安徽.
- Dương Hành Mật 楊行密: Hoài Nam 淮南, nay thuộc An Huy 安徽.
- Vương Kiến 王建: Thục , nay là Tứ Xuyên 四川.
- Mã Ân 馬殷: Sở , nay là Hồ Nam 湖南.
- Vương Thẩm Tri 王審知: Mân , nay là Phúc Kiến 福建.
- Tiền Lưu 錢鏐: Ngô Việt 吳越, nay là Triết Giang 浙江.
- Lưu Ẩn 劉隱: Nam Hán 南漢, nay là Quảng Đông 廣東.
- Lí Thăng 李昇: Nam Đường 南唐, nay là Giang Nam 江南.
- Mạnh Tri Tường 孟知祥: Thục , nay là Tứ Xuyên 四川.
- Cao Quý Hưng 高季興: Kinh Nam 荊南, nay là Hồ Nam 湖南.
- Lí Nguyên Hạo 李元昊: Tây Hạ 西夏, nay là Cam Túc 甘肅.

CUỐI ĐỜI NGUYÊN
- Phương Quốc Trân 方國珍:  Thai Châu 台州, nay là phủ Thai Châu 台州Triết Giang 浙江.
- Lưu Phúc Thông 劉福通: Vĩnh Bình 永平, nay là phủ Vĩnh Bình 永平Trực Lệ 直隸.
- Lí Nhị 李二: Từ Châu 徐州, nay là phủ Từ Châu 徐州Giang Tô 江蘇.
- Từ Thọ Huy 徐壽輝, Trần Hữu Lượng 陳友諒: La Điền 羅田, nay là phủ Hoàng Châu 黃州 Hồ Bắc 湖北.
- Trương Sĩ Thành 張士誠: Cao Bưu 高郵, nay là phủ Dương Châu 揚州 Giang Tô 江蘇.
- Minh Ngọc Trân 明玉珍: tại Tứ Xuyên 四川 và Vân Nam 雲南.
- Quách Tử Hưng 郭子興, Chu Nguyên Chương 朱元璋: Hào Châu 濠州, nay là phủ Phụng Dương 鳳陽 An Huy 安徽.

ĐỜI MINH
- Yên Vương Đệ 燕王棣: Yên , nay là Trực Lệ 直隸.
- Thần Hào 宸濠: Nam Xương 南昌, nay là Giang Tây 江西.

CUỐI ĐỜI MINH
- Trương Hiến Trung 張獻忠: Tứ Xuyên四川.
- Lí Tự Thành 李自成: Sơn Tây 山西, Thiểm Tây 陝西.

ĐẦU ĐỜI THANH
- Ngô Tam Quế 吳三桂: Vân Nam雲南.
- Cảnh Tinh Trung 耿精忠: Phúc Kiến 福建.
- Thượng Chi Tín 尚之信: Quảng Đông 廣東

CẬN THẾ
- Miêu Phỉ 苗匪: Quý Châu 貴州.
- Bạch Liên Giáo 白蓮教: Kinh Châu 荊州 Hồ Bắc 湖北.
- Thái Khiên 蔡牽: Đinh Châu 汀州 Phúc Kiến福建.
- Hồng Tú Toàn 洪秀全: châu Vĩnh An 永安 Quảng Tây 廣西.
- Nghĩa Hoà Đoàn 義和團: Sơn Tây 山西.

          Những nhân vật nêu trên, có những người làm cách mạng thành công,  những người không thành công nhưng thời gian cát cứ tương đối lâu, cũng có những người tuy thời gian không lâu nhưng khu vực cát cứ tương đối rộng, và cả những người tuy không thành công, thời gian không lâu, khu vực cát cứ không rộng, nhưng thế lực rất mạnh, hiệu triệu thiên hạ.
          Còn với những thế lực dựa vào quyền bính đắc thế để soán đoạt, bất luận là thành công hay thất bại, thống nhất hay cát cứ đều không nêu ra. Những dị tộc khởi binh ở ngoại vực, vào làm chủ trung nguyên cũng không nêu ra, vì tính chất địa lí của khu vực không liên quan với họ.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 17/10/2016

Nguồn
ẨM BĂNG THẤT TOÀN TẬP
飲氷室全集
Tác giả: Lương Khải Siêu 梁啟超
Văn hoá đồ thư công ti ấn hành
Previous Post Next Post