Dịch thuật: Bất đắc nhân tâm (thành ngữ)

BẤT ĐẮC NHÂN TÂM
不得人心
 KHÔNG ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI

Giải thích: hình dung không được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân.
Xuất xứ: Hậu Tấn . Lưu Hu 刘昫: Cựu Đường Thư – Ca Thư Hàn truyện 旧唐书 - 哥舒翰传

          Thời Đường Huyền Tông 唐玄宗, Tiết độ sứ Phạm Dương 范阳 là An Lộc Sơn 安禄山 mưu phản, dẫn 10 vạn quân xâm chiếm trung nguyên. Triều đình phái Phong Thường Thanh 封常清, Cao Tiên Chi 高仙芝 đi tiễu phạt, nhưng do bởi thời gian thái bình rất dài, binh sĩ thiếu thao luyện, mất đi năng lực chiến đấu, sau khi giao chiến, hết lần bại này đến lần bại khác, đành phải lui về giữ Đồng Quan 潼关. Đường Huyền Tông lại triệu Tây Bình Quận Vương, Hà Tây Tiết độ sứ Ca Thư Hàn 哥舒翰 - người mà nhân vì có bệnh sớm đã về quê nhà tịnh dưỡng, chống lại kẻ địch hung hãn.
          Ca Thư Hàn  cho rằng, An Lộc Sơn về danh nghĩa là là trừ gian tặc Dương Quốc Trung 杨国忠, nhưng thực tế lại có âm mưu chiếm đoạt giang sơn Đại Đường, không được lòng người, cho nên Ca Thư Hàn áp dụng đối sách làm phân hoá kẻ địch, trước tiên không xuất chiến, đợi đến lúc nội bộ địch mâu thuẫn li tán, sau đó mới chọn thời cơ xuất thành tiêu diệt.
          Nhưng Đường Huyền Tông nghe là “phản quân không phòng bị” và tin theo, lại thêm Dương Quốc Trung thấy Ca Thư Hàn nắm binh quyền trong tay, sợ không lợi cho mình, nhiều lần dâng tấu xin Huyền Tông giục Ca Thư Hàn xuất binh. Huyền Tông liên tiếp sai sứ giả, lệnh cho Ca Thư Hàn khai quan ngự địch. Ca Thư Hàn vạn bất đắc dĩ, đành phải dẫn quân xuất quan, kết quả đại bại, ngay cả bản thân cũng không may bị bắt.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 31/10/2016

Nguyên tác Trung văn
BẤT ĐẮC NHÂN TÂM
不得人心
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post