Dịch thuật: Triêu tam mộ tứTRIÊU TAM MỘ TỨ
朝三暮四

          Ví với sự biến hoá đa đoan, phản phục vô thường.
          Điển xuất từ Trang Tử - Tề vật luận 庄子 - 齐物论.
          Tương truyền thời cổ có một người nuôi khỉ, ông lấy hạt dẻ cho khỉ ăn, nói rằng: “Buổi sáng 3 hạt, buổi chiều 4 hạt” Bầy khỉ nghe thế đều giận dữ. Ông liền nói lại: “Thế thì buổi sáng 4 hạt, buổi chiều 3 hạt”. Bầy khỉ nghe xong đều vui mừng.

Chú của người dịch
          狙公赋芧, : “朝三而暮四”. 众狙皆怒. : “然则朝四而暮三”. 众狙皆悦.
                                                                             (庄子 - 齐物论)
          Thư công phú tự, viết: “Triêu tam nhi mộ tứ”. Chúng thư giai nộ. Viết: “Nhiên tắc triêu tứ nhi mộ tam”. Chúng thư giai duyệt.
                                                                     (Trang Tử - Tề vật luận)
          Người nuôi khỉ cho khỉ ăn trái lật, nói với chúng rằng: “Buổi sáng 3 hạt, buổi chiều 4 hạt”. Bầy khỉ nghe thế đều nổi giận. Ông liền nói lại: “Thế thì sáng 4 hạt chiều 3 hạt”. Bầy khỉ nghe xong đều vui mừng.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 06/9/2016

Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post