Sáng tác: Tập cổ集古
利口邦家覆
穿窬之盜與
今之愚也詐
鄉原古今如
         黃章興

TẬP CỔ
 Lợi khẩu bang gia phúc
Xuyên du chi đạo dư
Kim chi ngu dã trá
Hương nguyện cổ kim như
                                            Huỳnh Chương Hưng
                                            Quy Nhơn 28/8/2016
Previous Post Next Post