Dịch thuật: Tứ phân ngũ liệt

TỨ PHÂN NGŨ LIỆT
四分五裂
CHIA BỐN XẺ NĂM

Giải thích: hình dung quốc thổ bị xâu xé, cục diện chính quyền không thống nhất, cũng chỉ đơn vị gia đình không hoà thuận, xuất hiện mâu thuẫn, nguy cơ tiềm tàng.
Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向: Chiến quốc sách – Nguỵ sách nhất 战国策 - 魏策一

          Thời Chiến Quốc, 7 nước tranh bá thiên hạ, nước Tần mạnh nhất, muốn tiến hành phân hoá 6 nước kia để tiện công phá từng nước, thống nhất thiên hạ. Tần Vương phái Trương Nghi 张仪 trước tiên  thuyết phục Nguỵ Vương quy phụ vào Tần.
          Trương Nghi yết kiến Nguỵ Vương, nói rằng:
          - Địa bàn nước Nguỵ lớn chưa đủ ngàn dặm, binh tốt không vượt quá 30 vạn, trong nước không có núi sông hiểm yếu để ngăn chận kẻ địch, cách biên cảnh gần nhất chũng chỉ mới một, hai trăm dặm, kẻ địch không phí sức cũng đã có thể tấn công. Bốn phía nước Nguỵ đều giáp với nước láng giềng, phía nam gần Sở, ngài hướng đến Sở thì Tề công kích ngài phía đông; phía đông giáp Tề, nếu ngài hướng sang Tề, thì Triệu sẽ công kích ngài phía bắc; nếu ngài không liên hiệp với Hàn, Hàn sẽ công kích ngài phía tây, nếu ngài không liên hiệp với Sở, Sở sẽ công kích ngài phía nam. Điều này chẳng phải là đem nước Nguỵ chia bốn xẻ năm sao? Cho nên từ sự an nguy của nước Nguỵ mà tính, ngài hay là quy phụ nước Tần đi. Lúc đó ai cũng không dám đụng đến ngài, xin ngài mau định liệu.
          Nguỵ Vương nói rằng:
          - Ta là kẻ ngu, hãy để ta suy nghĩ kĩ rồi nói.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 05/8/2016

Nguyên tác Trung văn
 TỨ PHÂN NGŨ LIỆT
四分五裂
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post