Dịch thuật: Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương

MINH THÁI TỔ CHU NGUYÊN CHƯƠNG

          Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương 朱元璋 là vị hoàng đế khai quốc triều Minh, một trong những vị hoàng đế xuất thân trong một gia đình bần nông nghèo khổ trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh vào giờ Mùi ngày 18 tháng 9 năm Thiên Lịch 天历 thứ nhất đời Nguyên Văn Tông (năm 1328) tại làng Chung Li Đông 钟离东 Hào Châu 濠州 (nay là thôn Triệu Phủ 赵府 trấn Trị Minh Quang 治明光 huyện Gia Sơn 嘉山 tỉnh An Huy 安徽) trong Nhị Lang miếu 二郎庙, một ngôi miếu cũ. Ban đầu có tên là Trùng Bát 重八, lớn lên có tên là Hưng Tông 兴宗, sau đổi là Nguyên Chương 元璋, tự Quốc Thuỵ 国瑞. Lúc nhỏ của Chu Nguyên Chương, triều Nguyên đã bước vào hậu kì, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Dưới song trùng áp bức giai cấp và dân tộc, quảng đại nhân dân ở vào cảnh khốn khổ nước sôi lửa bỏng. Năm Chí Chính 至正 thứ 3 đời Nguyên Thuận Đế, Hoàng hà nhiều lẫn vỡ đê, năm thứ 11 (năm 1351), triều đình cưỡng bức 15 vạn dân phu khai quật đường cũ Hoàng hà. Do bởi quan lại hoành hành coi thường pháp luật, ngược đãi dân công, cuối cùng đã nổ ra cuộc đại khởi nghĩa nông dân “hồng cân quân” 红巾军. Quân khởi nghĩa đưa Hàn Sơn Đồng 韩山童, Lưu Phúc Thông 刘福通 lên làm lãnh tụ, chẳng bao lâu phát triển đến mấy chục vạn người, công chiếm mười mấy châu huyện ở Hà Nam, An Huy. Sau đó các nơi tấp nập hưởng ứng, trong đó có thủ lĩnh của một chi nghĩa quân là Quách Tử Hưng 郭子仪兴 người Định Nguyên 定元. Tháng 2 năm Chí Chính 至正 triều Nguyên (năm 1352), Quách Tử Hưng khởi binh tại Hào Châu (nay là huyện Phụng Dương 凤阳 tỉnh An Huy 安徽). Lúc bấy giờ ông vẫn là hoà thượng ở chùa Hoàng Giác 皇觉, tuổi mới 25. Nhân có người bạn lúc nhỏ tên Thang Hoà 汤和 báo tin, bảo ông tham gia nghĩa quân. Sau khi suy nghĩ, vào ngày mồng 1 tháng 3 năm đó ông tham gia đội quân khởi nghĩa của Quách Tử Hưng.
          Trước khi Chu Nguyên Chương nhập ngũ từng có 3 năm vân du hoá duyên, đi qua các danh đô đại ấp như Hoài Tây 淮西, Dự Nam 豫南, duyệt lịch tương đối phong phú, lại thêm cơ trí quả cảm, có đảm lược, cho nên rất được Quách Tử Hưng trọng dụng. Quách Tử Hưng không chỉ cất nhắc ông làm thân binh cửu phu trưởng ở phủ nguyên soái mà còn gã dưỡng nữ là Mã thị 马氏, nhân đó trong quân ông có tên là “Chu công tử”. Chu Nguyên Chương thấy gương 5 vị tiết chế nguyên soái của Quách Tử Hưng thường xung đột, bèn xin về quê nhà để mộ binh. Tại quê nhà ông mộ được 700 người, đồng thời thống lĩnh đội quân này đi đánh các thành trấn như Định Viễn 定远, Trừ Châu 滁州, Thái Bình 太平, Hàng Châu 杭州. Ông trị quân nghiêm minh, đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Tháng 3 năm Chí Chính 至正 thứ 15 triều Nguyên (năm 1355), Quách Tử Hưng bệnh và qua đời, Chu Nguyên Chương được tổng thủ lĩnh hồng cân quân là Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi 小明王韩林儿 (con của Hàn Sơn Đồng 韩山童, sau khi xưng đế đặt quốc hiệu là Tống, niên hiệu Long Phụng 龙凤), nhậm mệnh làm Tả phó nguyên soái, sau đó, nhân khi tấn công Tập Khánh 集庆, Đô nguyên soái Quách Thiên Tự 郭天叙, Hữu phó nguyên soái Quách Thiên Hựu 郭天佑 chiến tử, Chu Nguyên Chương trở thành chủ soái của chi đội nghĩa quân này. Tháng 3 Chí Chính 至正 thứ 16 triều Nguyên (năm 1356), Chu Nguyên Chương dẫn binh công chiếm Tập Khánh, tiếp đó ông đổi lộ Tập Khánh thành phủ Ứng Thiên 应天, được Tiểu Minh Vương giao chức Khu mật viện đồng thiêm, chẳng bao lâu thăng Hành trung thư tỉnh bình chương vùng Giang Nam. Chu Nguyên Chương lấy phủ Ứng Thiên làm căn cứ địa, thu nạp kiến nghị “xây tường cao, tích trữ lương thực, khoan xưng vương” của lão nho ở Huy Châu là Chu Thăng 朱升. Khi phát triển sản xuất, tích súc lực lượng, đã không ngừng mở rộng về hướng tây, trước sau diệt Hán vương Trần Hữu Lượng 陈友谅 chiếm cứ lưỡng Hồ, Giang Tây, Hoàn Nam; Ngô vương Trương Sĩ Thành 张士诚 chiếm cứ vùng hạ du sông Hoài, phía đông Giang Tô, phía bắc Triết Giang, Phương Quốc Trân 方国珍 chiếm cứ vùng duyên hải Triết Giang, và Bình chương Trần Hữu Định 陈友定 của triều Nguyên chiếm cứ vùng Phúc Kiến, tiếp đó phái Từ Đạt 徐达 làm Chinh lỗ đại tướng quân bắc phạt trung nguyên.
          Trong thời gian này, Chu Nguyên Chương từng tự lập làm Ngô vương vào tháng Giêng năm Chí Chính 至正 thứ 24 triều Nguyên (năm 1364). Tháng 12 năm Chí Chính 至正 thứ 26 triều Nguyên (năm 1366), ông sai người “nghinh tiếp” Tiểu Minh Vương, giữa đường cho dìm Tiểu Minh Vương xuống sông. Tháng Giêng năm Chí Chính 至正 thứ 28 triều Nguyên (năm 1368), Chu Nguyên Chương tại Ứng Thiên xưng đế, định quốc hiệu là Đại Minh 大明, kiến nguyên Hồng Vũ 洪武. (còn tiếp)

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 12/8/2016

Nguyên tác Trung văn
MINH THÁI TỔ CHU NGUYÊN CHƯƠNG
明太祖朱元璋
Trong quyển
MINH TRIỀU ĐẾ VƯƠNG LĂNG
明朝帝王陵
Tác giả: Hồ Hán Sinh 胡汉生
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post