Dịch thuật: Quán Âm là vương tử tôn quý hoá sinh từ hoa senQUÁN ÂM LÀ VƯƠNG TỬ TÔN QUÝ HOÁ SINH TỪ HOA SEN

          Khi Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛diễn giảng Quán Thế Âm Bồ Tát thọ kí kinh 观世音菩萨授记经 cho 20.000 đại tì kheo, 1.2000 vị Bồ tát, có nói Quán Thế Âm 观世音 là một vị vương tử tôn quý do A Di Đà Phật 阿弥陀佛 ứng thân xuất thế:
          Trong kiếp thế xa xưa, có một Phật quốc tên là “Kim Quang Sư Tử Du Hí quốc” 金光狮子游戏国, vị pháp vương Uy Đức 威德được mọi người tôn kính đã dùng Phật pháp để cai trị cả nước. Vị pháp vương này có 28 vương tử, ông và các vương tử đều tu tập vô thượng Phật pháp, nhân dân cả nước cũng đều tịnh tu Phật pháp. Uy Đức Vương nhân đó thành Phật, Phật hiệu của ông là A Di Đà Phật阿弥陀佛.
          Một ngày nọ, Uy Đức Vương toạ thiền nhập định trong vườn, hai bên trái phải trên mặt đất đột nhiên mọc lên hai đoá sen, hoa sen trang nghiêm, mùi thơm phảng phất như chiên đàn hương 旃檀香 nơi thiên giới. Trên hoa sen hoá sinh hai đồng tử, hai đồng tử đang ngồi trong hoa sen, một đồng tử tên là Bảo Ý 宝意 còn đồng tử kia tên là Bảo Thượng 宝上.
          Khi Uy Đức Vương toạ thiền xuất định, trông thấy hai đồng tử trên hoa sen, rất kinh ngạc, liền dùng lời kệ hỏi hai đồng tử, hai đồng tử cũng dùng lời kệ đáp lại Uy Đức Vương. Về sau hai đồng tử và Uy Đức Vương cùng đi đến chỗ Phật Đà thỉnh pháp. Hai vị đồng tử hỏi Phật rằng:
          - Bạch Phật, cúng dường thứ gì là tối thắng diệu?
          Phật Đà đáp rằng:
          - Phát tâm bồ đề, cứu độ quần sanh, hồi hướng bồ đề là tối thắng phước.
          Thế là hai người phát bồ đề đại nguyện, muốn cứu độ quần sanh, kết quả, vương tử Bảo Ý trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát, vương tử Bảo Thượng trở thành Đại Thế Chí Bồ Tát, cả hai thường bên cạnh A Di Đà Phật, và trở thành người kế thừa A Di Đà Phật.
          Sau này, sau khi A Di Đà Phật nhập niết bàn, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ thành Phật dưới cây thất bảo bồ đề, danh hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai 普光功德山王如来, Phật quốc gọi là “Chúng Bảo” 众宝, cực kì trang nghiêm thánh diệu.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 20/5/2016

Nguyên tác Trung văn trong
QUAN ÂM TIỂU BÁCH KHOA
观音小百科
Tác giả: Nhan Tố Tuệ 颜素慧
Trường Sa – Nhạc Lộc thư xã, 2002
Previous Post Next Post