Dịch thuật: Sự khu biệt giữa "Hán ngữ" và "Trung văn"

SỰ KHU BIỆT GIỮA “HÁN NGỮ” VÀ “TRUNG VĂN”

          “Hán ngữ” 汉语 và “Trung văn” 中文 là hai khái niệm vừa có mối liên hệ vừa có sự khu biệt. “Hán ngữ” là nói tắt của “Hán tộc ngữ ngôn” 汉族语言. Trung Quốc là một đất nước nhiều dân tộc, ngoài Hán tộc ra, còn có ngôn ngữ của các dân tộc anh em khác như Mông, Tạng, Triều Tiên, Duy Ngô Nhĩ … Hán ngữ mà thường nói, không bao gồm ngôn ngữ của các dân tộc khác, nhưng bao gồm phương ngôn của các khu vực sử dụng Hán ngữ.
          “Trung văn” là nói tắt của “Trung Quốc ngữ văn” 中国语文, nó với “Hán ngữ” có sự khu biệt, nói một cách nghiêm túc, Hán ngữ chỉ là ngôn ngữ mà miệng nói, tai nghe, còn “Trung văn” bao gồm cả nội dung xem và viết. Ngoài ra, Trung văn cũng bao gồm ngữ văn của các dân tộc anh em, ví dụ như, Đại học Tân Cương  đã đem Giáo trình Ngữ văn Duy Ngô Nhĩ đưa vào Khoa Trung văn.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 02/4/2016

Nguồn
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân 沈艳春
            Đô Hưng Đông 都兴东
             Hà Thục Quyên 何淑娟
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post