Dịch thuật: Nước Sở bắt đầu cường thịnh

NƯỚC SỞ BẮT ĐẦU CƯỜNG THỊNH

          Năm 672 trước công nguyên (Chu Huệ Vương 周惠王 năm thứ 5), Sở Vương Đổ Ngao 堵敖 muốn giết người em là Hùng Quân 熊頵. Hùng Quân chạy sang Tuỳ, cùng quân Tuỳ tập kích đồng thời giết chết Đổ Ngao, tự lập làm Sở Thành Vương 楚成王.
          Năm 671 trước công nguyên (Chu Huệ Vương năm thứ 6), Sở Thành Vương sai sứ triều kiến Chu Huệ Vương, Chu Huệ Vương ban cho sứ thịt tế và nói rằng:
          Lệnh cho ngươi trấn áp người di ở phương nam, dẹp phản loạn, không được xâm phạm trung nguyên.
          Sau đó, nước Sở không ngừng củng cố nội bộ, quốc lực dần mạnh lên.
          Năm 666 trước công nguyên (Chu Huệ Vương năm thứ 11), Sở Thành Vương lệnh cho Doãn Tử Nguyên 尹子元 nắm giữ đại quyền quốc gia. Ông thống lĩnh 600 chiến xa đi thảo phạt nước Trịnh, đánh vào cửa Khô Thất 枯失 vùng ngoại ô nước Trịnh. Đội chiến xa của nước Sở tiến vào từ Thuần môn 纯门 khu vực ngoài đô thành nước Trịnh, tới chỗ chợ trên đường lớn. Nước Sở đánh bại các nước như Thân , Tức , Đặng … mở rộng cương giới, bắt đầu cường thịnh lên.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 05/4/2016

Nguyên tác Trung văn
SỞ QUỐC KHAI THUỶ CƯỜNG THỊNH
楚国开始强盛
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post