Dịch thuật: Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín

TIÊU HÀ TIẾN CỬ HÀN TÍN

          Cuối đời Tần, Hàn Tín 韩信 theo Lưu Bang 刘邦 tranh đoạt thiên hạ. Lúc mới bắt đầu, Lưu Bang căn bản không coi trọng Hàn Tín, nhưng mưu sĩ của Lưu Bang là Tiêu Hà 萧何 lại luôn chú ý đến Hàn Tín, cho rằng nhân tài như Hàn Tín không thể có nhiều.
          Hàn Tín luôn không được trọng dụng đã rất giận, tìm cơ hội cùng với các tướng lĩnh khác bỏ trốn. Tiêu Hà nghe nói Hàn Tín bỏ đi, vội lên ngựa đuổi theo, không kịp nói với Lưu Bang một tiếng. Lưu Bang tưởng Tiêu Hà cũng bỏ trốn, giận dữ thét vang như sấm, bởi Tiêu Hà là trợ thủ đắc lực của Lưu Bang.
          Qua hai ngày, Tiêu Hà dẫn Hàn Tín trở về. Lưu Bang thấy Tiêu Hà trở về, lòng vui buồn lẫn lộn, chộp lấy tay Tiêu Hà nói rằng:
          - Ông sao lại bỏ chạy?
          Tiêu Hà đáp rằng:
          - Tôi làm sao có thể bỏ chạy được? Là tôi thay ông đuổi theo Hàn Tín.
          Lưu Bang nghe qua, liền nói:
          - Tiểu tướng giống ông ta rất nhiều, ông hà tất phải đuổi theo?
          Tiêu Hà trịnh trọng đáp rằng:
          - Tiểu tướng lĩnh quả thực là có nhiều, nhưng có đại tài như Hàn Tín thì không thể tìm thấy người thứ hai. Nếu ông không muốn làm vương thiên hạ thì không cần dùng Hàn Tín, còn nếu ông muốn làm vương thiên hạ thì không dùng Hàn Tín không được.
          Lưu Bang rất tin tưởng vào cách nhìn của Tiêu Hà , bấy giờ rất mừng vì Tiêu Hà đã kịp thời đuổi theo Hàn Tín. Lưu Bang theo kiến nghị của Tiêu Hà, phong Hàn Tín làm Đại tướng quân, lưu giữ một nhân tài khó kiếm.
          Hàn Tín cũng vô cùng trọng tình nghĩa, theo Lưu Bang nam chinh bắc chiến, trở thành một đại thần khai quốc của triều Hán.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 29/01/2016

Nguyên tác Trung văn
TIÊU HÀ TIẾN HÀN TÍN
萧何荐韩信
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post