Dịch thuật: Vô ích chi nhẫn无益之忍
    不做无益害有益, 不贵异物贱用物, 此召公告君之言, 万世而不可忽.
                             (忍经)

VÔ ÍCH CHI NHẪN
          Bất tố vô ích hại hữu ích, bất quý dị vật tiện dụng vật, thử Thiệu Công cáo quân chi ngôn, vạn thế nhi bất khả hốt.
                                                                                    (Nhẫn kinh)

VÔ ÍCH CHI NHẪN
          Chớ có làm những việc vô ích mà tổn hại đến việc hữu ích, chớ có xem trọng những đồ vật kì lạ mà xem nhẹ những vật dụng thường ngày. Đây là những lời của Thiệu Công khuyên quân vương, muôn đời đều không thể xem thường.

Chú của nguyên tác
          Trong Thượng thư – Lữ ngao 尚书 - 旅獒 có câu:
Bất tác vô ích hại hữu ích, công nãi thành. Bất quý dị vật tiện dụng vật, dân nãi túc.
不作无益害有益, 功乃成. 不贵异物贱用物, 民乃足.
(Không làm những việc vô ích hại đến việc có ích thì công mới thành. Không xem trọng vật lạ mà xem nhẹ vật dùng thường ngày thì dân mới no đủ)
          Không nên xem trọng những vật mới lạ, nên xem trọng những đồ vật  mà bách tính hàng ngày thường dùng, thì những đồ dùng của bách tính mới không bị thiếu. Sau khi Vũ Vương diệt nhà Thương, Tây Lữ 西旅 dâng lên một con chó cao 4 xích, tên là “ngao” . Vũ Vương tiếp nhận, lúc bấy giờ Thiệu Công đảm nhận chức Thái bảo, sợ Vũ Vương ham vật lạ mà mất đi ý chí,  cho nên nói những lời này để khuyên răn Vũ Vương. Cho đến muôn đời sau, những lời này vẫn có ý nghĩa quan trọng, không thể xem thường.

Yếu nghĩa
          Ham vật lạ mất đi ý chí, có những thứ trân quý nhưng lại không thực dụng, càng vô bổ cho đại cục. Xem trọng những thứ đó, xem nhẹ những vật dùng thường ngày, đó là vô ích hại hữu ích.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 25/10/2015

Nguồn
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã
Previous Post Next Post