Dịch thuật: Cảnh Công dục từ linh sơn Hà Bá dĩ đảo vũ ... (kì cuối)景公欲祠灵山河伯以祷雨晏子谏
          景公曰: “今为之奈何?”
晏子曰: “君诚避宫殿暴露 (1), 与灵山河伯共忧, 其幸而雨乎!”
于是景公出, 野居暴露. 三日, 天果大雨, 民尽得种时 (2). 景公曰: 善哉, 晏子之言! 可无用乎? 其维有德.
                                                                             (晏子春秋)

CẢNH CÔNG DỤC TỪ LINH SƠN HÀ BÁ DĨ ĐẢO VŨ
ÁN TỬ GIÁN
 (kì cuối)
          Cảnh Công viết: “Kim vi chi nại hà?”
          Án Tử viết: “Quân thành tị cung điện bộc lộ (1), dữ linh sơn Hà Bá cộng ưu, kì hạnh nhi vũ hồ?”
          Vu thị Cảnh Công xuất, dã cư bộc lộ. Tam nhật, thiên quả đại vũ, dân tận đắc chủng thì (2). Cảnh Công viết: “Thiện tai, Án Tử chi ngôn! Khả vô dụng hồ? Kì duy hữu đức.”
                                                                                           (hết)
                                                                                       (Án Tử Xuân Thu)
Chú thích
1- Tị cung điện 避宫殿: rời khỏi cung điện.
 Bộc lộ 暴露: lộ thiên giữa trời
2- Chủng thì 种时: gieo trồng. Thì : thông với chữ , trồng trọt.


CẢNH CÔNG MUỐN TẾ LINH SƠN HÀ BÁ ĐỂ CẦU MƯA
ÁN TỬ CAN GIÁN
(kì cuối)
          Cảnh Công nói rằng:
          Thế thì nay phải làm sao?
          Án Tử tâu rằng:
          Nếu ngài rời bỏ cung điện ra trú ở giữa trời, cùng lo cái hạn với linh sơn Hà Bá, may ra có thể có mưa chăng?
          Thế là Cảnh Công rời cung điện, ra ngoài đồng trú giữa trời. Qua ba ngày, quả nhiên trời mưa lớn, hết thảy bách tính đều có thể gieo trồng. Cảnh Công bảo rằng:
          Lời của Án Tử quả là đúng. Làm sao mà có thể không nghe theo? Ông ta là người có công đức.
                                                                                (hết)

Huỳnh Chương Hưng
                                                Quy Nhơn 05/9/2015

Nguồn 
ÁN TỬ XUÂN THU
晏子春秋
Dịch chú: Trần Đào 陈涛
Trung Hoa thư cục, 2007.
Previous Post Next Post