Dịch thuật: Cảnh Công dục từ linh sơn Hà Bá dĩ đảo vũ ... (kì 2)
景公欲祠灵山河伯以祷雨晏子谏
公曰: “不然 (1), 吾欲祠河伯 (2), 可乎?
晏子曰: 不可, 河伯以水为国, 以鱼鳖为民, 天久不雨, 泉将下, 百川竭, 国将亡, 民将灭矣, 彼独不欲雨乎? 祠之何益?”
                                                                             (晏子春秋)

CẢNH CÔNG DỤC TỪ LINH SƠN HÀ BÁ DĨ ĐẢO VŨ
ÁN TỬ GIÁN
(kì 2)
          Công viết: “Bất nhiên (1), ngô dục từ Hà Bá (2), khả hồ?”
          Án Tử viết: “Bất khả, Hà Bá dĩ thuỷ vi quốc, dĩ ngư miết vi dân, thiên cửu bất vũ, tuyền tương há, bách xuyên kiệt, quốc tương vong, dân tương diệt hĩ, bỉ độc bất dục vũ hồ? Từ chi hà ích?”    (còn tiếp)
                                                                             (Án Tử Xuân Thu)
Chú thích
1- Bất nhiên 不然: không như thế.
2- Hà Bá 河伯: tên thần sông. Hà : Hoàng hà

CẢNH CÔNG MUỐN TẾ LINH SƠN HÀ BÁ ĐỂ CẦU MƯA
ÁN TỬ CAN GIÁN
(kì 2)
          Cảnh Công nói rằng:
          Nếu không như thế, thì ta muốn tế Hà Bá, được không?
          Án Tử tâu rằng:
          Không thể được, Hà Bá lấy nước làm đất nước, lấy rùa cá làm bách tính. Trời không mưa đã lâu, suối sắp khô, sông sắp cạn, đất nước sắp mất, bách tính sắp diệt vong, lẽ nào Hà Bá không mong mưa xuống? Tế Hà Bá có ích gì?
                                                                                     (còn tiếp)

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 04/9/2015

Nguồn 
ÁN TỬ XUÂN THU
晏子春秋
Dịch chú: Trần Đào 陈涛
Trung Hoa thư cục, 2007.
Previous Post Next Post