Dịch thuật: Mã Siêu báo thù

MÃ SIÊU BÁO THÙ

          Mã Siêu 马超 vô cùng anh dũng, được Lưu bị 刘备 phong làm Bình tây đại tướng quân. Lúc tại Tây Lương 西凉, Tào Tháo 曹操 gạt cha và em của Mã Siêu đến Hứa Xương 许昌 rồi giết chết, từ đó Mã Siêu kết mối thù không đội trời chung, thề nhất định phải giết cho được Tào Tháo.
          Qua một thời gian, Mã Siêu tập hợp 30 vạn đại quân hướng đến chỗ Tào Tháo là Hứa Xương, trên đường đi vô cùng thuận lợi, Tào Tháo tại Đồng Quan 潼关 chờ đợi. Ngày nọ, hai bên cùng bày thế trận.
          Tào Tháo thấy Mã Siêu mặc chiến bào sắc trắng, uy vũ lẫm liệt, 8 viên đại tướng bên cạnh càng dũng mãnh, trong lòng không tránh khỏi chấn động, liền nói:
          Ông là danh tướng triều Hán, sao lại tạo phản?
          Mã Siêu giận dữ mắng rằng:
          Ngươi giết cha và em của ta, hôm nay ta nhất định giết ngươi để báo thù.
          Nói xong liền xông lên.
          Viên đại tướng bên cạnh Tào Tháo liền nghinh chiến, chỉ trong chốc lát, Mã Siêu đã đánh bại, một người nữa tiếp đến, Mã Siêu cũng đánh cho bỏ chạy. Người cuối cùng là Lí Thông 李通, cũng bị Mã Siêu đâm chết. Quân Mã Siêu xông lên, quân Tào Tháo nhất thời bị chết và bị thương vô số.
          Lúc này có người hét lên:
          Kẻ mặc áo đỏ chính là Tào Tháo đấy.
          Tào Tháo nghe qua vội cởi áo đỏ vất đi. Lại có người hét:
          Kẻ râu dài chính là Tào Tháo đấy.
          Tào Tháo liền lấy kiếm cắt phăng râu. Lại có người hét:
          Kẻ cắt râu chính là Tào Tháo đấy.
          Tào Tháo hoảng kinh lập tức dùng khăn quấn lấy cổ, giục ngựa bỏ chạy. Mã Siêu cưỡi ngựa đuổi theo, Tào Tháo chạy vòng quanh gốc cây, Mã Siêu đâm thương qua, không may đâm phải thân cây, đợi rút được thương ra, Tào Tháo đã chạy mất.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 13/8/2015

Nguyên tác Trung văn
MÃ SIÊU BÁO CỪU
马超报仇
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post