Dịch thuật: Canh ô triều y
羹污朝衣
    刘宽仁恕虽仓卒未尝疾言剧色夫人欲试之趁朝装毕使婢捧肉羹翻污朝衣宽神色不变徐问婢曰羹烂汝手耶?”
                                                          (忍经)

CANH Ô TRIỀU Y
          Lưu Khoan nhân thứ, tuy thương tốt vị thường tật ngôn kịch sắc. Phu nhân dục thí chi, sấn triều trang tất, sử tì phủng nhục canh phiên ô triều y. Khoan thần sắc bất biến, từ vấn tì viết: “Canh lạn nhữ thủ da?”
                                                                                         (Nhẫn kinh)

CANH LÀM BẨN ÁO TRIỀU
          Lưu Khoan tính tình khoan dung nhân hậu, cho dù trong  lúc vội vàng cũng không bao giờ nặng lời nghiêm khắc với ai. Người vợ muốn thử chồng, nhân lúc ông vừa mới mặc xong áo triều chuẩn bị vào chầu, bà sai tì nữ bưng bát canh thịt đến, cố ý đổ trên áo làm bẩn áo triều. Lưu Khoan thần sắc không hề biến đổi, từ từ hỏi tì nữ: “Canh có làm bỏng tay con không?”

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 29/7/2015

Nguồn
NHẪN KINH . KHUYẾN NHẪN BÁCH CHÂM
忍经 . 劝忍百箴
Tác giả: (Nguyên) Hứa Danh Khuê 许名奎, Ngô Lượng 吴亮
Chú dịch: Trần Khiêm 陈谦
Previous Post Next Post