Dịch thuật: Sinh tử đương như Tôn Trọng Mưu

SINH TỬ ĐƯƠNG NHƯ TÔN TRỌNG MƯU
生子当如孙仲谋
SINH CON NÊN GIỐNG NHƯ TÔN TRỌNG MƯU

Giải thích: Tôn Trọng Mưu 孙仲谋 tức Ngô Vương Tôn Quyền 孙权 thời Tam Quốc. Nguyên đây vốn là lời của Tào Tháo 曹操khen tặng Tôn Quyền, về sau dùng để hình dung nhân vật anh hùng trí dũng song toàn.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿Tam quốc chí – Ngô thư – Ngô chủ truyện 三国志 - 吴书 - 吴主传

          Mùa Xuân năm Kiến An 建安 thứ 18 thời Đông Hán ( năm 213), Tào Tháo 曹操 thống lĩnh đại quân tấn công Đông Ngô. Do bởi thế lực của Tào Tháo hung mãnh, Tôn Quyền 孙权 đích thân dẫn 7 vạn quân nghinh chiến, ngay trận đầu đã thắng. Tào Tháo thất bại, kiên thủ không xuất chiến. Tôn Quyền một lần nữa  khiêu chiến, Tào Tháo trước sau không ứng chiến.
          Tôn Quyền thấy Tào Tháo mãi không xuất chiến, quyết định đi quan sát động tĩnh của quân Tào. Tôn Quyền dẫn một bộ phận quân Ngô, ngồi thuyền, tiến đến chỗ Tào Tháo. Chúng tướng của quân Tào cho rằng quân Tôn Quyền đến khiêu chiến nên chuẩn bị xuất kích. Tào Tháo nói với chúng tướng rằng:
          Giá nhất định thị Tôn Quyền thân tự quan sát ngã quân trận doanh, nễ môn yếu nghiêm trận dĩ đãi, tiễn bất năng hồ loạn phát xạ.
          这一定是孙权亲自观察我军阵营, 你们要严阵以待, 箭不能胡乱发射
          (Đây nhất định là Tôn Quyền đích thân đi quan sát trận doanh của quân ta, các ngươi nên nghiêm trận chờ đợi, cung tên không được bắn bậy.)
          Thuyền của Tôn Quyền chỉ đi khoảng 5,6 dặm sau đó thu quân trở về. Tào Tháo nhìn thấy rõ cờ xí trên chiến thuyền của Tôn Quyền, đội ngũ chỉnh tề, tiến lui rất trật tự, nghĩ đến trước đây con của trấn thủ Kinh Châu Lưu Biểu 刘表 mãi không thể sánh với Tôn Quyền nên đã sinh lòng cảm khái, nhân vì Tôn Quyền có tên tự là Trọng Mưu 仲谋, Tào Tháo than rằng:
          Sinh tử đương như Tôn Trọng Mưu, Lưu Biểu đích nhi tử bất quá tượng trư cẩu bãi liễu!
          生子当如孙仲谋, 刘表的儿子不过像猪狗罢了!
          (Sinh con nên giống như Tôn Trọng Mưu, con của Lưu Biểu chẳng qua giống heo chó mà thôi!)
          Hai bên giằng co hơn một tháng. Lúc bấy giờ mưa xuân liên miên không dứt, Tôn Quyền liền viết cho Tào Tháo một bức thư, nói rằng:
          Xuân thiên giang thuỷ chính đại thướng trướng, nễ ưng cai tấn tốc hồi khứ.
          春天江水正在上涨, 你应该迅速回去
          (Sông xuân nước đang dâng lên, ông nên mau chóng quay về đi.)
          Và trong một bức thứ khác, Tôn Quyền viết rằng:
          Nễ nhất thiên bất tử, ngã nhất thiên bất an.
          你一天不死, 我一天不安
          (Ông một ngày không chết là ta một ngày không yên)
          Tào Tháo xem xong thư, nói với chúng tướng rằng:
          Tôn Quyền một hữu khi man ngã, tha thuyết đích thị thực tình.
          孙权没有欺瞒我, 他说的是实情
          (Tôn Quyền không lừa gạt ta đâu, lời của ông ta là thực tình đấy)
Bèn hạ lệnh lui binh trở về phương bắc.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 03/4/2015

Nguyên tác Trung văn
SINH TỬ ĐƯƠNG NHƯ TÔN TRỌNG MƯU
生子当如孙仲谋
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post